LatrostransSaskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 59. punkta prasībām “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai vadītājs informē sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai.”

Pamatojoties uz iepriekšminēto, SIA “LatRosTrans” informē, ka Tukuma novada pašvaldības teritoriju, Džūkstes, Lestenes, Degoles, Irlavas un Tumes pagastus, šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass).

Vispārīgie aprobežojumi noteikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai:

 1. Aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
 2. Aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
 3. Aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
 4. Aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes appludināšanu;
 5. Aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kas norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
 6. Ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
  1. Būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves;
  2. Izveidot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātuves;
  3. Izvietot degvielas uzpildes stacijas;
  4. Ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celiņu piestātnes;
  5. Veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 1000 kilovatiem;
  6. Veikt zemes darbus dziļāk par 03, metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus;
  7. Veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus);
  8. Veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;
  9. Veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņraža ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

 

Informāciju sagatavoja

    SIA “LatRosTrans”