IMG 6656Tukuma novada Dome kā pasūtītājs rīkoja atklātu konkursu Kurzemes ielas pārbūves Tukumā 3.kārtai. 2021.gada 23.aprīlī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības  AS “A.C.B.”, jo tās kvalifikācija un piedāvājums atbilda visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN..

Savukārt pretendents STRABAG SIA Kurzemes ielas pārbūves 3.kārtai tika noraidīts.

Pirmkārt, Tā sagatavotais Finanšu piedāvājums ir neatbilstošs, ņemot vērā, ka iekārtu un tehnoloģiju pilnas iegādes cenas iekļaušana darba pozīcijās nav atbilstoša Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17. Uz to Ekonomikas ministrija norādīja iepirkuma komisijai, kā arī tas neatbilst labas pārvaldības principam. Pretendentam katra atsevišķi izcenojama darba cenā jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem.

Otrkārt, iepirkuma komisija konstatēja, ka STRABAG SIA piedāvājums ir nepamatoti lēts, kas var radīt pasūtītājam risku līguma izpildes vai garantijas laikā. Pretendenta, kurš iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, atzīšana par uzvarētāju iepirkuma procedūrā, pasūtītājam radītu paaugstinātu risku, ka pretendents var nespēt izpildīt iepirkuma līguma noteikumus. Līdz ar to pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi vai cita veida sarežģījumi, piemēram, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saņemt patieso vērtību zudumam atbilstošu atlīdzību.

STRABAG SIA iepriekšējo Kurzemes ielas pārbūves kārtu iepirkumos šādas īpaši zemās cenas nepiedāvāja, tāpēc tagad šāds piedāvājums neviesa iepirkuma komisijas uzticību.

Iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var slēgt ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa (10 dienas un papildus viena darbdiena) beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par varbūtējiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Plašāk par pieņemto lēmumu lasi šeit.