Plana pix"Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020.-2025. gadam" tiek izstrādāts projekta ROBUST ietvaros. ROBUST (jeb Lauku – pilsētu mijiedarbe abpusējai attīstībai) ir Eiropas pētniecisks projekts, kura mērķis ir uzlabot izpratni par lauku un pilsētu mijiedarbi. Projekts uzsver, ka stipras un attīstību veicinošas saiknes starp pilsētām un laukiem ir būtiskas viedas un iekļaujošas attīstības īstenošanai ilgtspējīgā Eiropā. Projektā piedalās 24 partneri no dažādām Eiropas valstīm, apvienojot gan pētnieciskas organizācijas, gan prakses partnerus. Darbs notiek 11 dzīvās prakses laboratorijās un piecās prakses kopienās.

ROBUST dzīvās prakses laboratorija Tukumā izveidota ar mērķi saglabāt un veicināt reģiona daudzveidīgo kultūras dzīvi. Tās centrālais uzdevums ir izstrādāt pirmo Tukuma novada kultūras stratēģiju. Darbs pie stratēģijas izstrādes pašvaldībai dos iespēju attīstīt efektīvāku un iekļaujošāku kultūras dzīves pārvaldības modeli, kā arī uzlabot kultūras piedāvājuma kvalitāti un pieejamību visa reģiona ietvaros. Pilnveidojot kultūras dzīvi un tās pārvaldību Tukuma pašvaldībā, stratēģijai ir potenciāls stiprināt saiknes un uzlabot cilvēku, resursu un ideju plūsmu novadā.

ROBUST projekta sadaļa (prakses kopiena) Kultūras sakari balstīta uz reālu praksi un darbības izpēti četros reģionos: Tukums (Latvija), Štīrijas galvaspilsētas teritorija (Austrija), Luka (Itālija) un Vidējā Velsa (Lielbritānija). Projekta ietvaros šie reģioni sadarbojas, lai radītu idejas un noteiktu instrumentus kultūras sakaru stiprināšanai, lai noteiktu:

 • kopīgi inovācijas mērķi un rīcības plāni;
 • praktisko metožu, rīku un ietvaru repertuārs;
 • Labas prakses piemēri, ko var izmantot citos reģionos;
 • Norādījumi reģionālās, valsts un Eiropas politikas veidošanas informēšanai.

ROBUST trīs galvenie virzieni kultūras sakaru stiprināšanai:

 1. Kultūras dzīves koordinēšana nozīmē aktivitāšu, notikumu un cilvēku, kas tos bauda, savienošanu. Šis palīdz samazināt dublēšanos, dalīties resursos un padarīt kultūras iestādes stiprākas kopā.
 2. Vietējās un reģionālās identitātes stiprināšana nozīmē radīt pozitīvus sakarus starp cilvēkiem un vietu, atbalstot to, kas vietai piešķir atšķirību, un to, kas padara kultūras dzīvi kopīgu.
 3. Lauku kultūras ilgtspējīga vērtēšana nozīmē atzīmēt to, kas ir īpašs un dzīvs, dodot iespēju lauku kultūrai būt vērtīgai tagadnes daļai - kas nav atstāta pagātnē.

Viens no galvenajiem Tukuma laboratorijas izaicinājumiem ir saskaņot dažādas kultūras dzīves attīstības vīzijas, lai varētu sagatavot vienotu kultūras vadības dokumentu. Šī iemesla dēļ kultūras stratēģijas izstrādes procesā tiek iesaistīts plašs kultūras darbinieku un kultūras pakalpojumu lietotāju loks no visas pašvaldības, kā arī pētnieki un pašvaldības pārstāvji.

Dzīvās prakses laboratorijā darbs tiek organizēts vairākos līmeņos: visa novada, pagastu un kultūras nozaru mērogā. Laboratorijas darbā tiks pielietotas dažādas metodes, kas palīdzēs atrast efektīvākus veidus esošo resursu izmantošanai, lai pilnveidotu kultūras dzīvi Tukuma pašvaldībā. Diskusijās tiks iesaistīts pēc iespējas plašs ieinteresēto pušu loks. Tādējādi tiks veicināta labāka sadarbība un viedokļu apmaiņa starp pašvaldību, Tukuma iedzīvotājiem, kultūras nozares pārstāvjiem un pētniekiem.

2019. gadā sākta Tukuma novada kultūras dzīves un pārvaldības visaptveroša analīze. Tās nolūkos plānotas vairākas saistītas aktivitātes:

1. Dokumentu apkopošana un analīze par situāciju kultūras jomā;

2. Darba grupas diskusijas par novada kultūras dzīvi un tās pārvaldību;

3. Iedzīvotāju aptauja, lai apzinātu novada iedzīvotājiem aktuālo kultūras jomā. Aptaujas rezultāti tiks apspriesti ar darba grupu un citām ieinteresētajām pusēm;

4. Diskusijas ar kultūras nozaru pārstāvjiem, kas ļaus labāk apzināt problēmu loku, kas jārisina, izstrādājot kultūrvides attīstības plānu.

“Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna 2020.-2025. gadam” izstrāde notiek ar Eiropas Savienības projekta “ROBUST” finansējumu, bez Tukuma novada Domes līdzfinansējuma. Tukuma novada pašvaldība projektā ir praktiskais partneris un sadarbojoties ar zinātniskajiem partneriem, iegūst reālu attīstības plānošanas dokumentu.

Darbs pie projekta uzsākts 2017. gadā, kad vairāk strādāja projekta zinātniskie partneri. Tukuma novada pašvaldība kā projekta praktiskais partneris, projektā aktīvu dalību ņem sākot no 2018. gada rudens, kad sadarbojoties ar ROBUST partneriem tika noteikti galvenie virzieni kultūras attīstības plāna izstrādē, kā rezultātā 2019. gada 28. martā Tukuma novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Par “Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna 2020.-2025.gadam” izstrādes uzsākšanu. Dokumenta izstrādes ietvaros noslēgts līgums ar SIA “Baltkonsults” ekspertiem, kuri sadarbojoties ar Tukuma novada pašvaldību, organizē tematiskas grupu diskusijas un seminārus, lai:

 • apzinātu esošo situāciju kultūras jomā;
 • vienotos par kopīgām kultūrvides vērtībām novadā, mērķi, ko vēlamies panākt 5 gadu laika periodā, ikgadēji kopīgi īstenojamiem pasākumiem Tukuma novadā 3 gadu laika periodā, ikgadēji tematiskiem pasākumiem Tukuma novadā 3 gadu laika periodā;
 • noteiktu sadarbības jomas un virzienus ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā;
 • apspriestu priekšlikumus par kultūras nozares pārvaldības moduli Tukuma novadā.

Līdz 2019. gada augustam notikušie pasākumi Tukuma novadā kultūrvides attīstības plāna izstrādē:

 • Projekta uzsākšanas sanāksme Tukumā Kultūras komisijas sēdē – “Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna 2020. - 2025. gadam” izstrādes gaitas un dokumenta satura prezentācija;
 • No maija līdz jūnijam notika Kultūrvides attīstības plāna izstrādes projekta uzsākšanas sanāksmes un intervijas Tukuma novada pagastos un Tukuma pilsētā. Kopumā sanāksmēs un intervijās piedalījās 84 kultūras jomas pārstāvji no Tukuma novada. Šajā laikā SIA “Baltkonsults” eksperti apmeklēja arī dažādus kultūras objektus Tukuma novadā;
 • Maijā saņemtais kolektīvais iesniegums no Māras Zālītes, Vestarda Šimkus, Santas Jākobsones, Ivetas Šimkus, Agritas Ozolas, Ligitas Zemnieces, Rūdolfa Bacāna, Mārča Zeiferta un Arņa Šablovska, ar aicinājumu veikt pārmaiņas kultūras darbā Tukuma novadā, nodots SIA “Baltkonsult” ekspertiem iekļaušanai kultūrvides attīstības plānā;
 • Tikšanās ar “Tukku Magi” projekta īstenotājiem, par projekta iekļaušanu kultūrvides attīstības plāna izstrādē.

Turpmākie pasākumi:

 • Sākot no 2019. gada septembra regulāras Darba grupas tikšanās, kuras sastāvs apstiprināts 2019. gada 28. marta Tukuma novada Domes sēdē (Dace Ernšteine – darba grupas vadītāja – Tukuma novada Domes kultūras metodiķe, bibliotēku pārstāve; Dace Liepiņa-Zusāne – Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; Santa Silava – Tukuma Muzeja pārstāve; Ingrīda Smuškova – Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja; Anete Pitena – Tukuma pilsētas Kultūras nama direktore; Anita Zēne – Sēmes un Zentenes tautas namu vadītāja, pagastu kultūras namu pārstāve; Anita Skudra – amatierkolektīvu pārstāve; Linda Zemīte – Tukuma novada Domes Kultūras komisijas vadītāja, komisijas pārstāve; Arnis Šablovskis – publicists);
 • Informācijas un statistikas apkopošana. Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes sagatavošana;
 • Tikšanās ar Tukuma iedzīvotāju konsultatīvo padomi;
 • Tukuma novada iedzīvotāju elektroniska aptauja;
 • Tematisko grupu diskusijas - SVID pa jomām, problēmu identificēšana;
 • 1.seminārs - Pašreizējā situācija, aptaujas rezultāti, kopējais SVID;
 • Tematisko grupu diskusijas - novada kultūrvides vērtībām, attīstības stratēģiskiem mērķiem un rīcības virzieniem;
 • 2. seminārs - Vīzija, mērķi, kopīgās prioritātes novadā un pa jomām, pagastu specializācija kultūras jomā, sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, pasākumu saraksts;
 • Tematisko grupu diskusijas, Kultūrvides attīstības uzdevumi un rīcības plāna apspriešana (pasākumu kalendārs);
 • 3. seminārs – Kultūrvides attīstības uzdevumi un rīcības plāns (pasākumu kalendārs-matrica);
 • Pārvaldības modeļa izstrāde;
 • Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna 2020. – 2025. gadam 1.0 redakcijas sagatavošana un iesniegšana Domei;
 • Sabiedriskās apspriešanas programmas īstenošana.

Tiek plānots, ka 2020. gada rudenī “Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020. – 2025. gadam” būs izstrādāts. Par Kultūrvides attīstības plāna ieviešanu, uzraudzību un izvērtējumu atbildīga būs Tukuma novada Dome.

Pašvaldībai kultūrvides attīstības plāna izstrāde dos iespēju noteikt kultūras dzīvas prioritātes, attīstības virzienus un nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu kultūras nozari Tukuma novadā.

Informāciju sagatavoja: 
Tukuma novada Domes
kultūres metodiķe
Dace Ernšteine