Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana.
Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt.
Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums (sk. Veidlapa) par dokumenta atvasinājuma izsniegšanu, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums un numurs (ja ir zināms).

  Iesniegumu var iesniegt klātienē kādā no Tukuma novada klientu apkalpošanas centriem, pa pastu vai nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu aprēķina saskaņā ar Tukuma novada domes 29.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 46 “Par Tukuma novada pašvaldības nodevām” (sk. Sadaļu “Cita informācija” “Normatīvie akti”) noteikto.
  Pēc iesnieguma saņemšanas tiek sagatavots rēķins par samaksājamās nodevas apmēru.

  Nodevas apmērs:
  • par atkārtotu domes, pastāvīgo komiteju, komisiju sēžu protokolu izrakstu, lēmumu norakstu, izrakstu un kopiju izsniegšanu – 4,00 euro;
  • par izziņu un citu dokumentu kopiju izsniegšanu no pašvaldības arhīva – 6,00 euro.

  No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
  • pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijas;
  • politiski represētās personas;
  • personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personas (ģimenes), kas audzina bērnus ar invaliditāti;
  • novada iedzīvotāji, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  • personas, ja izziņa iesniedzama pašvaldības institūcijās un ja izziņā ietvertā informācija izziņas adresāta institūcijai nav pieņemama savstarpējā institucionālās informācijas apmaiņas rezultātā.

  Pašvaldības nodevu var samaksāt skaidrā naudā pašvaldības kasē vai pagasta pakalpojumu centros, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.
  Maksājuma rekvizīti:
  Saņēmējs: Tukuma novada pašvaldība
  Reģistrācijas Nr. 90000050975
  Banka: A/S “Swedbank”
  Norēķinu konts: LV17HABA0001402040731
  SWIFT kods: HABALV22
  Maksājuma mērķis: Nodeva par dokumenta atvasinājuma saņemšanu.

  Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms pakalpojuma saņemšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pieprasītos dokumentus izsniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:
  • klātienē - valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pagastu pārvaldēs (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
  • elektroniski - uz norādīto e-pastu vai e-adresē.