IESNIEGUMS DOMEI

Iesnieguma veidlapa

NOTEIKUMI

No 2015.gada 3.augusta spēkā stājas Tukuma novada Domes noteikumi: Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām

PIETEIKUMA VEIDLAPAS

Pieteikums par Biedrības iniciatīvu, kuru plānots īstenot nākamajā gadā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.septembrim (pasta zīmogs).
Pieteikums sastāv no:

Pieteikuma veidlapa iniciatīvai

Pieteikuma izmaksu tāme iniciatīvai

Pārskats par Biedrības darbību iepriekšējā gadā un darbības plāns nākamajam gadam 

Tukuma novada sporta kluba darbības uzskaites veidlapa par iepriekšējo gadu

Pieteikumi tiek izskatīti atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai:

Pieteikumu vērtēšanas tabula

Viena mēneša laikā pēc ikgadējo Domes saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanas ar Biedrību tiek noslēgts sadarbības līgums.
Sadarbības līgumā tiek norādīts:
- Domes apstiprinātais finansējums konkrētajam Biedrības Pieteikumam. Iesniegums par Tukuma novada Domes finansējuma piešķiršanu biedrības iniciatīvas īstenošanai
- kārtība, kādā Biedrībai tiek ieskaitīts piešķirtais finansējums;
- piešķirtā finansējuma atskaites iesniegšanas kārtība: Atskaite par Tukuma novada Domes piešķirto finansējumu biedrības iniciatīvas īstenošanai

 

NOLIKUMI

Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu

LĪGUMI

Autotransporta patapinājuma līgums

Patapināta autotransporta maršruta lapa

 

LĒMUMI 

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai Tukuma novadā

Samaksa par Tukuma novada Domes Konferenču zāles un Sēžu zāles izmantošanu

Pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbība kopienai Rīgas reģionā. Pētījums.

 

PROJEKTI

Iesniegums projekta atbalstam

Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību NVO projektu īstenošanai