SlidosanaUZMANĪBU! Paredzētās publiskās slidošanas uz nenoteiktu laiku ir ATCELTAS!

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros aicinām apmeklēt bezmaksas publiskās slidošanas.

Par turpmāko nodarbību norisi lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/vGQHF un Facebook lapā "Tukuma novada pašvaldība".

Veselibas projekts LogoTukuma novada Dome projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.” (turpmak – vienošanās) ietvaros ir saņēmusi pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – aģentūra) un Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes par projekta vienošanās grozījumiem Nr.6. Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 2020.gada 29.maiju, tas ir ar dienu, kad aģentūrā tika saņemts vienošanās grozījumu pieprasījums.

Vienošanās grozījumi Nr.6 paredz:
• projekta darbību īstenošanas laiks ir 77 mēneši, kas nozīmē projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam;
• projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 575 240,00 EUR, no kuriem ESF finansējums 85% un valsts budžeta līdzfinansējums 15%;
• sākot ar 2021.gadu tiks uzsāktas jaunas, bezmaksas projekta aktivitātes – garīgās veselības veicināšanas nodarbības, kas sevī ietvers lekcijas par stresu, izdegšanu, meditāciju, elpošanas vingrošanu. Tiks organizētas dienas grupas bērniem, nometne personām ar invaliditāti, dažāda veida fizisko aktivitāšu nodarbības, peldēšanas nodarbības, slidošanas nodarbības, veselīga uztura nodarbības ar meistarklasēm, plānoti pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī daudz citu aktivitāšu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/.

Aicinam piedalīties ikvienu!

 Sagatavots 30.07.2020.

Veselibas veicinasanas pojektsProjekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros Tukuma novada Dome gatavo vienošanās grozījumus, kas ļaus turpināt bezmaksas pasākumu īstenošanuTukuma novada iedzīvotājiem līdz 2023.gadam.
Lai labāk izprastu Tukuma novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības esam sagatavojuši aptauju, kuras aizpildīšana aizņems laiku līdz divām minūtēm https://ieej.lv/PkHQ7
Jau iepriekš pateicamies!

Veselibas projekts Logo

Informējam, ka balstoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, uz nenoteiktu laiku tiek atceltas visas turpmākās veselību veicinošās vingrošanas un publiskās slidošanas nodarbības, kas tika īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros.
Par turpmāko nodarbību norisi lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā.

SLidošanaWhatsApp Image 2020 02 25 at 09.21.32