Komitejas -> Komiteju funkcijas -> Komiteju sastāvs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja.
Teritoriālās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komiteja. Teritor
Finanšu komiteja.

 

Finanšu Komiteja
 • izskata pašvaldības budžeta projektu un iesniedz to apstiprināšanai Domes sēdē;
 •  izskata pašvaldības budžeta grozījumus, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta vai tiek pārpildīta budžeta ieņēmumu daļa un iesniedz to apstiprināšanai Domes sēdē;
 •  izskata par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu īstenošana saistīta ar pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā un iesniedz apstiprināšanai Domes sēdē;
 • dod priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • dod priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;
 • sagatavo priekšlikumus pašvaldības pārvaldes struktūras pilnveidošanai, organizē un vada pašvaldības pārvaldes politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina Finanšu nodaļas, Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas, Administratīvās komisijas, Irlavas administratīvās komisijas, Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai, Iepirkumu komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu, veicina Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • sniedz atskaiti Domei par pašvaldības budžeta izpildi par stāvokli uz 1.jūliju, 1.oktobri un 1.janvāri. Ikmēneša atskaite par budžeta izpildi tiek sagatavota Valsts kases noteiktajā formā un tiek izsniegta deputātam pēc viņa rakstiska pieprasījuma. Sagatavo gada pārskatu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgi ir pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.

- Normunds Rečs – komitejas priekšsēdētājs
- Agnese Ritene
- Artis Jomerts
- Kaspars Liepa
- Ilvars Ozoliņš
- Daiga Reča
- Mārtiņš Limanskis
- Sergejs Kovaļovs
- Agris Zvaigzneskalns

Sociālo un veselības jautājumu komiteja 

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
      - palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,
      - dzīvojamo telpu izmantošanu,
      - veselības veicināšanu, aprūpi un aizsardzību,
      - ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmām;
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 44.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus sociālās un veselības jautājumu jomas attīstībai, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests", Irlavas bērnunama-patversmes, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas, Dzīvokļu komisijas, Sociālās palīdzības komisijas, Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu.
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktors, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Daiga Reča – komitejas priekšsēdētāja
- Jānis Eisaks
- Liene Bēniņa
- Kaspars Liepa
- Normunds Rečs
- Ludmila Reimate
- Guna Roze

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
      - starptautisko sadarbību;
      - sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām konfesijām un organizācijām,
      - izstrādā ieteikumus un dod atzinumus jautājumos par pašvaldības kultūras pieminekļu uzturēšanu;
      - izstrādā ieteikumus un dod atzinumus jautājumos par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, karoga, Tukuma zīmola utt.) izveidi un izmantošanu;
 • sniedz atzinumu par lēmumprojektiem Nolikuma 45.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus izglītības, kultūras un sporta jomas attīstībai, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā,
 • kontrolē un pārzina Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas, pašvaldības Izglītības pārvaldes, pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisijas, Sporta komisijas, Jaunatnes lietu komisijas, Apbalvojumu piešķiršanas padomes darbu saskaņā ar šo Nolikumu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai:
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs, Izglītības pārvaldes vadītājs, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Guna Roze – komitejas priekšsēdētāja
- Reinis Duksītis
- Jānis Eisaks
- Sergejs Kovaļovs
- Liene Bēniņa
- Daiga Reča
- Ludmila Reimate

Teritoriālās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
- atsevišķu Tukuma novada teritoriālo vienību pārvaldi,
- Tukuma pilsētas un pagastu pārvaldes jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī materiāltehniskajiem jautājumiem,
- Tukuma novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu pilnveidi,
- jaunu Pašvaldības struktūrvienību vai amata vietu izveidošanu pagastu pārvaldēs,
- teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, īpašumu un teritorijas izmantošanu,
- zemes lietām, teritorijas apstādījumu plānošanu un vides attīstības politiku,
- komunālo pakalpojumu organizēšanas jautājumiem,
- būvniecības procesu un teritorijas labiekārtošanu,
- satiksmes organizāciju,
- uzņēmējdarbības atbalsta jautājumiem,
- Pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību,
- Pašvaldības mežu apsaimniekošanu,
- citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem;
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 53.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus pašvaldības teritorijas attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta jomās, organizē un vada politikas izstrādi un īstenošanu minētajās jomās;
 • izskata jautājumus par pagastu pārvalžu un komunālo pakalpojumu sniedzēju darbību;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, aģentūru, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;
 • veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus,
 • komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācijas atbildīgā struktūrvienība nolikumā noteiktajā kārtībā.
- Kaspars Liepa – komitejas priekšsēdētājs
- Agnese Ritene
- Edmunds Grīnbergs
- Artis Jomerts
- Modris Liepiņš
- Ilvars Ozoliņš
- Jānis Rosickis