TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033.GADAM

 

Pieņemšanas datumsAktuālā redakcijaNosaukums
    25.04.2013.Lēmums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu
18.12.2014  

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam 


Pielikums "Pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā"

 

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011.-2023.GADAM

 

Pieņemšanas datumsAktuālā redakcijaNosaukums
29.07.2020  

29.07.2020. Lēmums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

  27.08.2015 Teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi (1.1 redakcija)

 

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM

 

Pieņemšanas datumsAktuālā redakcijaNosaukums
   

29.10.2015.Lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apstiprināšanai

22.12.2015  

Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

Pielikums "Pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā"

  27.01.2021. - Rīcības plāns (RP 2021.1)
  28.04.2021. - Investīciju plāns (IP 2021.2)
  28.04.2021. - Investīciju plāna pielikums Nr.1 "Tukuma novada Domes specifisko atbalsta mērķu projektu idejas" 

 

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI

 

 

Pieņemšanas datumsNosaukums
23.12.2020 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2020.gada pārskats
- Pielikums Nr.1 - Rīcības plāna 2020. gadam īstenošanas progress
- Pielikums Nr.2 - Investīciju plāna 2020. gadam īstenošanas progress
19.12.2019 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2019.gada pārskats
- Pielikums Nr.1 - Rīcības plāna 2019. gadam īstenošanas progress
- Pielikums Nr.2 - Investīciju plāna 2019. gadam īstenošanas progress
22.11.2018 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2017. - 2018.gada pārskats
- Pielikums Nr.1 - Rīcības plāna 2017.-2018. gadam īstenošanas progress
- Pielikums Nr.2 - Investīciju plāna 2017.-2018.gadam īstenošanas progress
23.11.2017 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2016. - 2017.gada pārskats
- Pielikums Nr.1 - Rīcības plāna 2016.-2017. gadam īstenošanas progress
- Pielikums Nr.2 - Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress
24.11.2016 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2015.gada pārskats
- Pielikums Nr.1 - Rīcības plāna 2015.-2016. gadam īstenošanas progress
- Pielikums Nr.2 - Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress
28.01.2016 Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.-2015.gadu periodu
26.06.2014 Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2013.gadu 
23.05.2013 Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2012.gadu 
22.11.2012 Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.gadu 

 

PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI

 

Pieņemšanas datumsAktuālā redakcijaNosaukums
23.12.2020.  

Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020.-2025.gadam

 30.01.2020   Tukuma novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns 2020.-2030.gadam
 28.09.2017   Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam
- Pielikums Nr.1. Būvdarbu plāns satiksmes infrastruktūrā Tukuma pilsētā 2017.-2023.gadam
- Pielikums Nr.2. Autostāvietas Tukuma pilsētā
- Pielikums Nr.2.1. Autostāvietas Tukuma pilsētas centrā
- Pielikums Nr.3. Sabiedriskā transporta maršruti un pieturvietas Tukuma pilsētā
- Pielikums Nr.4. Gājēju un velosatiksme Tukuma pilsētā
- Pielikums Nr.5. Ceļu satiksmes negadījumi 2011.-2016.gadam
- Pielikums Nr.6. Ielu kategoriju plāns
- Pielikums Nr.7. Grantēto ielu saraksts Tukuma pilsētā
 28.07.2016   Tukuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija līdz 2023.gadam
 26.03.2015   Tukuma novada Pārtikas stratēģija 2015.-2020.gadam

 

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI

 

Pieņemšanas datumsNosaukums
 25.08.2016 Durbes pils muzeja darbības un attīstības strartēģija 2016.-2023.gadam
18.12.2014

Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" darbības attīstības stratēģija 2014.-2017.gadam


Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" gada pārskati

24.04.2014 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam

 

SPĒKU ZAUDĒJUŠIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLANOŠANAS DOKUMENTI

 

Pieņemšanas datumsSpēku zaudējusī redakcijaNosaukums
26.04.2012 27.08.2015

Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (1.0 redakcija)
1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
Tukuma pilsēta
Plānotā atļautā izmantošana
Esošā izmantošana
Pilsētas topogrāfiskā karte

Tukuma novads
Plānotā atļautā izmantošana
Esošā izmantošana
Novada topogrāfiskā karte

3.sējums.Apbūves noteikumi.
Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas izdarīti sakarā ar Euro ieviešanu.

4.sējums.Pārskats.
Lēmumi un publikācijas

 

SPĒKU ZAUDĒJUŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

 

Pieņemšanas datumsSpēku zaudējusī redakcijaNosaukums
   22.12.2015 Tukuma novada integrētā attīstības programma 2011.-2017.gadam
- Pielikumi
- Kartes


Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais RĪCĪBAS PLĀNS 2015. - 2020.gadam

Pieņemšanas datumsSpēku zaudējusī redakcijaKodsNosaukums
22.12.2015 24.11.2016   Rīcības plāns
  23.11.2017 RP 2016.1 Rīcības plāns
  31.01.2019 RP 2017.1 Rīcības plāns
  30.01.2020 RP 2019.1 Rīcības plāns
  27.01.2021 RP 2020.1 Rīcības plāns


Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais INVESTĪCIJU PLĀNS 2015. - 2020.gadam

Pieņemšanas datumsSpēku zaudējusī redakcijaKodsNosaukums
22.12.2015 28.01.2016   Investīciju plāns
  28.04.2016 IP 2016.1

Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)

  29.06.2016 IP 2016.2 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
  25.08.2016 IP 2016.3 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
  24.11.2016 IP 2016.4

Investīciju plāns

Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)

  22.12.2016 IP 2016.5 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  30.03.2017 IP 2016.6

Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)

Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)

  28.09.2017 IP 2017.1  Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  23.11.2017 IP 2017.2 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  22.02.2018 IP 2017.3 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  28.06.2018 IP 2018.1 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  31.01.2019 IP 2018.2 Investīciju plāns
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
Investīciju plāna pielikums Nr.2 (veiktās izmaiņas Investīciju plānā)
  28.11.2019 IP 2019.1 Investīciju plāns un priekšlikumi IP aktualizācijai
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
  30.01.2020 IP 2019.2 Investīciju plāns un priekšlikumi IP aktualizācijai
  25.03.2020 IP 2020.1 Investīciju plāns un priekšlikumi IP aktualizācijai
  27.01.2021 IP 2020.2 Investīciju plāns
  28.04.2021. IP 2021.1 Investīciju plāns un priekšlikumi IP aktualizācijai
Investīciju plāna pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)

 

SPĒKU ZAUDĒJUŠIE PĀRĒJIE ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIPieņemšanas datumsSpēku zaudējusī redakcijaNosaukums
 25.08.2011 30.01.2020 Tukuma pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2011.-2020.gadam