TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033. GADAM

TUKUMA NOVADA KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020. - 2025. GADAM

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023. GADAM

27.08.2015. Tukuma novada Domes lēmums Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gada grozījumu apstiprinātā redakcija

Izmaiņas Tukuma novada Domes saistošajos noteikumus saistībā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu (28.01.2016.Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu īstenošanu")

28.01.2016. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļas atcelšanu"

26.10.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" un darba uzdevums

21.12.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" atcelšanu"

 

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2011. - 2023.GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDE

 25.01.2018. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2013.gadam grozījumu izstrādi"

Paziņojums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu


TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2015.-2021.GADAM
30.01.2020. Aktualizēts Rīcības plāns (RP 2020.1)
25.03.2020. Aktualizēts Investīciju plāns (IP 2020.2)
- Investīciju plāna pielikums
 
Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai pieejams šeit.

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI 
 

PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI
 

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI

SPĒKU ZAUDĒJOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns
22.12.2015. Investīciju plāns (Kods 2015.)
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
        - 22.12.2015. Rīcības plāns
- 24.11.2016. Rīcības plāns (RP 2016.1)
        - 25.08.2016.Investīciju plāns(kods 2016.4) unInvestīciju plāna pielikums(SAM projektu idejas) 

- 22.12.2016. Investīciju plāns (IP 2016.6)

-Investīciju plāna pielikums Nr.1. (SAM projekta idejas)
-Investīciju plāna pielikums Nr.2. (veiktās izmaiņas IP)

28.09.2017. Investīciju plāns (IP 2017.2)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2
 
23.11.2017. Investīciju plāns (IP 2017.3)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2
                     Rīcības plāns (RP 2017.1)


22.02.2018. Investīciju plāns (IP 2018.1)

- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2

28.06.2018. Investīciju plāns (IP 2018.2)

                 - Investīciju plāna pielikums Nr.1
                 - Investīciju plāna pielikums Nr.2

31.01.2019.  Rīcības plāns (RP 2019.1)
                       Investīciju plāns (IP 2019.1)

  - Investīciju plāna pielikums Nr.1

 28.11.2019. Investīciju plāns (IP 2019.2)
                   - Investīciju plāna pielikums Nr.1


SPĒKU ZAUDĒJOSIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
                   Tukuma pilsēta
                    Plānotā atļautā izmantošana
                    Esošā izmantošana                  

                    Pilsētas topogrāfiskā karte

                    Tukuma novads
                     Plānotā atļautā izmantošana
                     Esošā izmantošana
                     Novada topogrāfiskā karte