Numurs Gads GROZĪJUMI   Noteikumu nosaukums
66 2020.   Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Tukuma novada pašvaldībā 
 8  2013.  23.05.2013. Noteikumi par Tukuma novada Domes deputātu atklātu balsošanu
7 2020.   Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Tukuma novada pašvaldībā
FINANSES
Numurs Gads GROZĪJUMI   Noteikumu nosaukums
6 2020. 25.03.2020. Kapitālsabiedrībās, kurās Tukuma novada Domei ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība
33 2020 26.08.2020. Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību
34 2020. 26.08.2020.

Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada Domes finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām

 1  2020.  30.01.2020. Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
41 2020. 30.09.2020. Par iepirkumu organizēšanas kārtību
 42  2020.  30.09.2020. Iekšējā audita veikšanas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība Tukuma novada pašvaldība
 3  2011.  19.12.2013. Samaksa par Tukuma novada Domes Konferenču zāles un Sēžu zāles izmantošanu
65  2019.

  23.12.2020.

Par atlīdzību un sociālajām garantijām Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem
 15  2010.  21.11.2013. Par kontaktpersonām
6 2015. 30.04.2015 Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība
9 2015. 30.05.2017. Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus
35 2017. 23.11.2017. Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai
12 2017. 27.04.2017.

Par ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Tukuma novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs

KULTŪRA UN SPORTS
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
13 2014 01.09.2014. Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Sporta skolā
 11  2011.

 19.12.2013.

Tukuma bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 10  2011.  24.10.2013. Par Tukuma Sporta skolas šautuves izmantošanas maksu
 29  2010.  23.12.2010. Tukuma Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis 
 13  2012.  27.07.2017.

Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums

Rīkojums "Par Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu darbības vērtēšanas komisijas izveidošanu"

4. 2014. 24.10.2019. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
IZGLĪTĪBA
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
33 2016. 23.09.2016. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un pedagogu slodžu sadales kārtību Tukuma novada
izglītības iestādēs
10 2016.

 27.10.2016.

Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā
 5  2010. 23.02.2017. Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
 3  2013.

 24.11.2016.

Kārtība, kādā piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai
 9  2009. 20.06.2013. Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Mākslas skolā
 15  2009.  26.11.2009. Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
 23  2009.  25.11.2009. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu tipveida amatu sarakstiem un darba slodzēm
 5  2013.

26.11.2015.

Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā
5 2019.

28.02.2019.

Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu
KOMUNĀLĀ SFĒRA
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums 
 12  2010.  01.07.2010. Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās ēkās
29  2010. 28.04.2021. Par Tukuma novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehnisko specifikāciju
7 2016. 24.03.206. Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
23 2009 30.01.2020. Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā
28 2020.

29.07.2020.

Spēkā no 01.09.2020.

Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā

29 2020.

29.07.2020.

Spēkā no 01.09.2020.

Par Tukuma pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību

29 2017.   Par pašvaldības dzīvojamo telpu atsavināšanu