Numurs Gads GROZĪJUMI   Noteikumu nosaukums
 8  2013.  23.05.2013. Noteikumi par Tukuma novada Domes deputātu atklātu balsošanu
FINANSES
Numurs Gads GROZĪJUMI   Noteikumu nosaukums
4 2016. 01.03.2016. Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Tukuma novada pašvaldības budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus
12 2015. 23.11.2017. Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām
 14  2015.  24.03.2016. Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
 1  2012.  26.01.2012. Iekšējā audita veikšanas kārtība Tukuma novada pašvaldībā
 3  2011.  19.12.2013. Samaksa par Tukuma novada Domes Konferenču zāles un Sēžu zāles izmantošanu
 15  2019.

  25.07.2019.

Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību
 9  2011.

19.12.2013.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
 15  2010.  21.11.2013. Par kontaktpersonām
4 2014.

 23.11.2017.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
6 2015. 30.04.2015 Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība
9 2015. 30.05.2017. Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus
35 2017. 23.11.2017. Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai
12 2017. 27.04.2017.

Par ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Tukuma novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs

KULTŪRA UN SPORTS
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
13 2014 01.09.2014. Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Sporta skolā
 11  2011.

 19.12.2013.

Tukuma bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 10  2011.  24.10.2013. Par Tukuma Sporta skolas šautuves izmantošanas maksu
 29  2010.  23.12.2010. Tukuma Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis 
 13  2012.  27.07.2017.

Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums

Rīkojums "Par Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu darbības vērtēšanas komisijas izveidošanu"

IZGLĪTĪBA
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
33 2016. 23.09.2016. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un pedagogu slodžu sadales kārtību Tukuma novada
izglītības iestādēs
10 2016.

 27.10.2016.

Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā
 5  2010. 23.02.2017. Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
 3  2013.

 24.11.2016.

Kārtība, kādā piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai
 9  2009. 20.06.2013. Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Mākslas skolā
 15  2009.  26.11.2009. Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
 23  2009.  25.11.2009. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu tipveida amatu sarakstiem un darba slodzēm
 5  2013.

26.11.2015.

Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā
5 2019.

28.02.2019.

Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu
KOMUNĀLĀ SFĒRA
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums 
 12  2010.  01.07.2010. Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās ēkās
 18  2010. 25.10.2012. Par Tukuma novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehnisko specifikāciju
 24  2009.  23.12.2009. Par ielu uzturēšanu un lietošanu Tukuma pilsētā
7 2016. 24.03.206. Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
23  2011. 23.10.2014. Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā
 NOLIKUMI
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
 prot.Nr.12, 1.§.  2010.  25.10.2018. Par Tukuma novada Domes balvām „Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, „Tukuma novada Domes Atzinības raksts” un „Tukuma novada Goda pilsonis”un „Tukuma novada Goda pilsonis”
prot. Nr. 2, 15.§. 2016. 22.03.2018. Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem
 prot.Nr.13, 12.§. 2010. 26.112015. Tukuma novada pašvaldības policijas nolikums
prot.Nr.2, 11.§. 2019. 26.09.2019. Tukuma novada kultūras projektu konkursa nolikums