TERITORIJAS PLĀNOJUMS

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023. GADAM
(spēkā esošā redakcija)


 

Pieņem-šanas datums
Aktuālā redakcija
Aktuālā redakcija spēkā no
Saistošo noteikumu
Nr.
Dokuments
Nosaukums
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
06.03.2020.

25.11.2020.

25.11.2020.  5

 Dokuments

Tukuma novada pašvaldības nolikums

03.02.2021.

 

24.03.2021.

03.02.2021.

 

24.03.2021.

 

 

26.03.2021. 

5

 

12

 

Dokuments

 

Dokuments

Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu

 

Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2021.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par Tukuma novada pašvaldības 2021.gada budžetu"

TUKUMA NOVADA SIMBOLIKA UN PAŠVALDĪBAS NODEVAS
29.06.2016. 29.06.2016.  13.10.2016. 19 Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
30.04.2015. 28.11.2019. 01.07.2020.  13

Dokuments

 

Par Tukuma novada simboliku

Plašāka informācija par Tukuma novada ģerboni un logotipu

MEDICĪNA
29.04.2020. 29.04.2020. 19.06.2020.  8. Dokuments Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā
IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
28.01.2016. 27.01.2021. 23.02.2021. 2. Dokuments Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
26.02.2015.

24.11.2016.

 01.01.2017. 5. Dokuments

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

26.05.2011.

30.09.2020.

 19.11.2020.  13. Dokuments

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Spēkā no 01.01.2017.)

21.11.2013.  29.07.2020. 29.07.2020.  42. Saistošie noteikumi spēku zaudējuši

Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai

24.11.2011. 29.05.2014.  09.09.2014.  22. Dokuments

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

21.10.2010.

25.04.2019.

 02.10.2019. 40. Dokuments Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā
25.11.2010.

24.11.2016.

 01.01.2017. 42. Dokuments

Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību (Spēkā no 01.01.2017.)

SOCIĀLĀ JOMA
20.12.2012. 28.02.2019.   Dokuments Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
24.03.2016. 23.12.2020. 28.01.2021.  11. Dokuments Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā
26.03.2015. 25.11.2020. 01.01.2021. 10. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu
30.01.2014. 27.01.2021. 25.03.2021. 3. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem
25.04.2013.

 27.01.2021.

25.03.2021. 10. Dokuments  Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
23.02.2012. 25.11.2020. 01.01.2021. 5. Dokuments Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
23.12.2020. 01.01.2021. 01.01.2021. 41. Dokuments Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā
KOMUNĀLĀ JOMA
29.10.2015. 30.09.2020. 19.11.2020.  22. Dokuments

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (nekustamo īpašumu īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma

25.02.2010. 25.02.2010. 13.05.2010.  5. Dokuments Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes pēc fizisko personu ierosinājuma
29.04.2010. 29.04.2010 06.08.2010.  14. Dokuments

Par jauno ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma

29.04.2010.  29.04.2010. 06.08.2010.   15. Dokuments

Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma

29.04.2010. 29.04.2010. 06.08.2010.  16. Dokuments Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma
23.12.2010. 30.06.2020. 01.07.2020.  53. Dokuments Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā
27.10.2016. 28.11.2019. 20.10.2020.  24. Dokuments Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
27.07.2017. 28.11.2019. 01.07.2020.  10.

Dokuments

 

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā
25.10.2018. 29.04.2020. 19.06.2020.  17.

Dokuments

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novada pašvaldībā

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
28.11.2019.

28.11.2019.

01.07.2020.  11. Dokuments Par sabiedrisko kārtību Tukuma novadā
26.04.2018. 28.11.2019. 01.07.2020.  9.

Dokuments

Par kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu stadionu teritorijā
MĀJOKĻI UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
26.04.2018. 25.04.2019. 08.11.2019.  5. Dokuments Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
26.04.2018. 26.04.2018.  01.07.2018. 6. Dokuments Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
20.12.2018. 20.12.2018. 10.05.2019.  24. Dokuments

Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu.

26.02.2015. 26.02.2015.  10.04.2015. 6. Dokuments Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
26.04.2018. 30.09.2020. 19.11.2020.  7. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai
23.10.2014.

28.11.2019.

 08.02.2020. 20. Dokuments
Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā
26.07.2012.  26.07.2012. 05.09.2012.  17. Dokuments

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

29.04.2010. 29.01.2015.  11.03.2015.  20. Dokuments Par īres (apsaimniekošanas) un pakalpojumu maksājumu parāda līgumsoda aprēķina apturēšanu vai līgumsoda dzēšanu pašvaldības bilancē esošajās dzīvojamās mājās
TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMI
24.03.2011.  27.05.2020.    7. Saistošie noteikumi spēku zaudējuši

Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Tukuma novadā

26.11.2009. 27.05.2020.   23. Saistošie noteikumi pēku zaudējuši

Tukuma novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi

TIRDZNIECĪBA UN ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANA
28.04.2011. 28.11.2019. 01.07.2020.  10.

Dokuments

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Tukuma novadā
23.12.2010. 24.04.2014. 07.06.2014.  50. Dokuments Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā
23.12.2010. 24.04.2014. 07.06.2014.  51. Dokuments Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā
16.04.2019. 16.04.2019. 10.05.2019.  4. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma pilsētas un  novada svētkos
BŪVNIECĪBA
24.02.2021. 24.02.2021.  25.03.2021. 6. Dokuments
Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai (veidlapas)
26.03.2015. 26.03.2015.  09.06.2015. 8. Dokuments Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
CITAS JOMAS
26.05.2016 26.08.2020. 20.10.2020.  16. Dokuments Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
28.01.2016. 28.01.2016. 08.02.2016.  1. Dokuments Par Tukuma novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
28.03.2013. 25.07.2013.  09.11.2013.  6. Dokuments Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā
28.06.2012.  28.06.2012. 02.07.2012.  15. Dokuments
Par vietējās nozīmes dabas pieminekļa statusa noteikšanu
28.07.2016. 28.07.2016.  13.09.2016.  20. Dokuments
Par augstas detalizācijas tipogrāfiskās informācijas aprites izcenojumiem Tukuma novadā
25.03.2010. 25.03.2010. 04.06.2010.  8. Dokuments
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novadā
29.04.2010. 25.10.2018. 19.12.2018.  17. Dokuments
Par Tukuma novadā esošo kapsētu uzturēšanu
26.01.2017. 26.01.2017. 14.03.2017.  1 Dokuments Par suņu un kaķu turēšanu Tukuma novadā
22.12.2016. 27.02.2020. 01.07.2020.  35

Dokuments

 

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību Tukuma novadā
 28.10.2020.  28.10.2020. 19.11.2020.  31. Dokuments  Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukums novada pašvaldību tirgus noteikumus

 

Tukuma novada Domes 2020. gada 25. novembra lēmums par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm (skatīt šeit).

 

DETĀLPLĀNOJUMI

N.p.k. Detālplānojuma
nosaukums
Pilsēta /
pagasts
Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.
1. Detālplānojums
Raudas ielā 39a
Tukums 9001 001 0563 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā
39a” 
2. Detālplānojums
zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1
Tukums   20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā
21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
3. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41
Tukums 90010030468 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”
4. Detālplānojums zemes vienības

„Lielrenči” daļai

Pūres

pagasts

90740040091 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19

(prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).

5.

Detālplānojums

nekustamajam

īpašumam

„Ziedlapas”

Sēmes

pagasts

9078 009 0080 Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas””
6. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunķīvītes”
Slampes pagasts   Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes””
7. Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri” Slampes pagasts 9080 001 0072 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un
izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā”
8. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunviesturi”
Tumes pagasts 9084 009 0158 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie
noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
9.  Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā
Tumes pagasts 9084 002 0128 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.