Projektu arhīvs:
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA TUKUMĀ
PROJEKTI 2014.GADĀ
PROJEKTI 2015.GADĀ
PROJEKTI 2016.GADĀ
PROJEKTI 2017.GADĀ
PROJEKTI 2018. GADĀ
PROJEKTI 2019. GADĀ
PROJEKTI 2020. GADĀAktuālie projekti Tukuma novadā  2021. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

12.02.2020. Informācija par projektu

24.04.2020. Informācija par projektu

24.07.2020. Informācija par projektu

30.10.2020. Informācija par projektu

01.02.2021. Informācija par projektu 

12.02.2021. Informācija par projektu

05.05.2021. Informācija par projektu 

8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495.61  Tukums 

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē

05.06.2020. Informācija par projektu

28.12.2020. Informācija par projektu

18.06.2021. Informācija par projektu 

 9.3.2.0/19/A/112  2019-2021  23993.00  Tumes pagasts
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" (īsteno Tukuma slimnīca) SAM 9.3.2. 2019-2021 795824.00 Tukums

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma
novada pašvaldībā

2020.gada maijs

2020.gada septembris

2020.gada novembris

2021. gada februāris

Nr. 9.3.1.1/19/I/045 2020-2022 1941381,23 Tukums

Degradētās teritorijas sakopšana Mārtiņa ielas zonā (Mārtiņa ielas pārbūve)

10.09.2020. Informācija par projektu

15.12.2020.  Informācija par projektu

20.04.2021. Informācija par projektu

5.6.2.0/20/I/003 2020-2022 862550.39 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus 9.2.4.2/16/I/011 2017-2023 575240,00 Tukuma novads
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001 2017-2021   Tukuma novads

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

16.01.2020. Informācija par projektu

29.01.2020. Informācija par projektu

07.01.2021. Informācija par projektu

06.04.2021. Informācija par projektu 

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu  
2016-2023     Tukuma novads 
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija)

9.2.2.1./15/I/001

Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 

2015-2022    Tukuma novads 
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu 
2015-2023 12 606 007,00  Tukuma novads 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Meža īpašumu sakopšana un uzlabošana M.Parka ielā 1, Tukumā 19-08-A00804-000030 2020-2022 49 55,24 Tukums

Pūres pagasta kapu digitalizācija

Informācija par projektu 

 20-08-AL14-A019.2203-000007  2020-2021 35 45,30 Pūre
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”

"Accelerate SUNSHiNE"– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

23.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte   2017-2021  185035.00 Tukuma novads 

"ROBUST" – Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

22.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande)   2017-2021  107500.00 Tukuma novads 
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2021 15000.00 Tukuma novads
Valsts budžeta dotācija/ 2020.gada 13.oktobra Ministra kabineta noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kartība”
Pieteikums valsts mērķdotācijas saņemšanai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei - "Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2042.gadam" un "Tukuma novada attīstības programma 2022.-2028.gadam"   2020-2021 36200,00 Tukuma novads