kohezijas fonds  1. Pasūtītājs:
SIA „Komunālserviss TILDe";
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103420091;
Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139;
Tālr./fakss: 63193448.

2. Iepirkuma priekšmets: „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā";

3. Iepirkuma priekšmeta raksturojums: Siltumtīklu rekonstrukcija (CPV kods: 45232140-5) Džūkstes pagastā saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Tehniskais projekts) (iepirkuma nolikuma 5. pielikums) noteiktajām prasībām;

4. Iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE-2015/1/KF.

5. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/011) ietvaros.

6. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to:
6.1. Iepirkuma „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā" (iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE-2015/1/KF) (turpmāk tekstā – iepirkums) nolikums (turpmāk tekstā – nolikums), tā grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi;
6.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi;
6.3. Ar nolikumu līdz 2015. gada 4. jūnijam plkst. 11.00 var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja (no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst. 09.00 līdz 17.00), iepriekš piesakoties pa tālruni: 28303093.
7. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi SIA „Komunālserviss TILDe" birojā Pasta ielā 1A, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma novadā, LV-3139, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00) vai nosūtot pa pastu uz adresi: SIA „Komunālserviss TILDe", Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 4. jūnijam plkst. 11.00. Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.