Lestenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
2. Kalējiņi 9068 003 0138 16,2 2,5 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.05.2018. pašvaldībai piekritīgā zeme
 
Pārvaldes vadītājs  Vilnis Janševskis  29405027