Lestenes pagasts

 

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1 Mednieki 9068 003 0147 16,0 1,8 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .05.2019 nomas maksa gadā 232,20 euro (bez PVN) (129 euro/ha)
2 Zariņi 9068 003 0143 13,8313 1,5 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .05.2019. nomas maksa gadā 193.50 euro  (bez PVN) (129 euro/ha)
Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. 29405027