13.janvārī plkst.14.00, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu, tiks sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:

1. Par SIA GPT Production iesniegumu.
2. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu kvartālā Nr.2, nogabalos Nr.1, 2, 3, 4, 7 un 8 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
3. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.4., 10 un 19 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
4. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu kvartālā Nr.3, nogabalos Nr.6., 7 un 8 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
5. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Sēme 10”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.

Lēmumu projekti

Aicinām skatīties sēdes tiešraidi.