Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Par investīciju projekta “Melnezera ielas posma pārbūve 2.kārta” akceptēšanu
Jaunpils novads Par telpu nomas līguma noslēgšanu Jaunpils pagasta bibliotēkas vajadzībām

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Kandavas novads Par Kandavas novada domes 2021. gada 27. maija lēmuma “Par aizņēmumu 2021. gada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Kandavas novada sociālā dienesta ēkas 1. stāva pārbūve” īstenošanai” akceptēšanu
Tukuma novads Par Tukuma novada Domes 2021. gada 26. maija lēmuma “Par nedzīvojamās telpas Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu” akceptēšanu
Engures novads Par Engures novada Domes aizņēmuma investīciju projekta “Milzkalnes sākumskolas pārbūve” saskaņošanu

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Kandavas novads Atļauja Kandavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma sasitības transporta infrastruktūras projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Kandavas pilsētā” īstenošanai
Engures novads Atļauja Engures novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības projekta „Undas ielas rekonstrukcija uz novada lielāko zivju pārstrādes uzņēmumu SIA „Unda”” realizēšanas nodrošināšanai

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures novads Engures novada Domes lēmuma "Par investīcijas projekta "Milzkalnes sākumskolas pārbūve"" akceptēšana

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures novads Atļauja Engures novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības projekta ""Piejūras tirdziņa" tirdzniecības vietu labiekārtošana” realizēšanas nodrošināšanai
Tukuma novads Par investīciju projekta “Tukuma PII “Vālodzīte” pārbūve” iesniegšanu
Kandavas novads Par aizņēmumu transporta infrastruktūras projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Kandavas pilsētā” īstenošanai” akceptēšanu

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības ERAF projekta “Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā” īstenošanai
Engures novads Atļauja Engures novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju ielu infrastruktūras attīstības projektam Lapmežciema pagastā

 

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures Novads

Par dalību EJZF projektu konkursā ar projektu “Slimnīcas ielas rekonstrukcija piekļuvei pludmalei”

Par dalību EJZF projektu konkursā ar projektu “Centralizētās notekūdeņu savākšanas un ūdens piegādes sistēmas izveide Engures ciemā"

   
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības Tukuma novada sociālā dienesta ēkas pārbūvei, Tidaholmas ielā 1, Tukumā
 
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures novads Par aizņēmumu projekta "Zvejnieka zvaigžņu ceļš" realizēšanas nodrošināšanai
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atlauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības projekta "Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" īstenošanai
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Jaunpils novads Par nekustamā īpašuma „Pienotavas artēziskā aka” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Par Tukuma novada pašvaldības projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”” iesniegšanu un īstenošanu
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures novads Par aizņēmumu investīciju projekta „Lapmežciema pagasta ielu attīstība” realizēšanas nodrošināšanai
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Engures novads Par aizņēmumu investīciju projekta “Ielu un ceļu seguma pārbūve Engures novadā” realizēšanas nodrošināšanai
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta “Progresa ielas pārbūve Tukumā” īstenošanai
Engures novads Saskaņot Engures novada domes aizdevuma pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ceļa infrastruktūras uzlabošanai Engures novada Lapmežciema pagastā
Kandavas novads Atļauja Kandavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības transporta infrastruktūras projekta “Kandavas pilsētas ielu seguma atjaunošana un gājēju celiņa izbūve” īstenošanai
Jaunpils novads Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF līdzfinansēta projekta nr.9.3.1.1./19/|I/009 “Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” īstenošanai
Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta “Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 2. kārta” īstenošanai