Attēls

Atbilstoši Tukuma novada domes lēmumam1 ir sākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā atļauts izmantot Tukuma novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem.

Attēls

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus2. Spēkā esošie teritorijas plānojumi bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas šobrīd apvienotas kopējā Tukuma novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir nozīmīga, lai nodrošinātu, ka visa Tukuma novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem un teritorijas apbūves noteikumiem.

Attēls

Izstrādes process paredzēts līdz 2025. gada beigām, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas. Izstrādes process sastāvēs no vairākiem posmiem.

 • Sākotnējā posmā paredzēts darbs ar institūcijām, Tukuma novada pašvaldības speciālistiem, kā arī dažādām interešu grupām, norisināsies līdzšinējo plānojumu izvērtēšana un datu apkopošana.
 • I posms - trīs tematisko plānojumu izstrāde:
 • transporta infrastruktūras tematiskais plānojums,
 • apdzīvojuma struktūras tematiskais plānojums
 • piekrastes tematiskais plānojums.

Tematiskie plānojumi tiks publiski apspriesti, t.sk. organizētas sabiedriskās sanāksmes. Šis posms noslēgsies ar tematisko plānojumu apstiprināšanu. Pēc tā tiks uzsākts darbs pie II darba posma.

 • II posms - teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde, t.sk. nodrošinot tematisko plānojumu integrāciju.

Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie lietotāji aicināti sniegt savus priekšlikumus iecerēm un nepieciešamajām izmaiņām jau dokumenta izstrādes sākuma posmā. Sākuma posms rezultēsies dokumenta 1. redakcijas izstrādē, kuram tiks organizēts publiskās apspriešanas process.

Publiskās apspriešanas ietvaros būs iespēja iepazīties ar izstrādāto dokumenta 1. redakciju, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, sniegt priekšlikumus. Paredzams, ka pēc šī izstrādes posma sekos III posms

II posms - 2. redakcijas izstrāde, kuras ietvaros atkārtoti tiks rīkota publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas process tiks organizēts tā, lai ar dokumentu redakcijām varētu iepazīties gan elektroniski, gan klātienē. Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādātas papildu redakcijas, īstenojot papildu posmus, tādējādi nodrošinot to, lai visu pušu intereses maksimāli tiktu izvērtētas un nodrošināta ilgtspējīga teritorijas attīstības plānošana.

Īpaši būtiska ir sabiedrības iespēja iesaistīties plānošanas procesā. Lai nodrošinātu to, ka jaunā teritorijas plānojuma izstrādes process ir caurspīdīgs, saprotams ikvienam interesentam, zemāk veikts apkopojums ar biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ).


1 Tukuma novada domes 2022. gads 27. aprīļa lēmums (prot.Nr.7, 29. §) “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”

2 Tukuma novada teritorijas plānojums 2011. – 2023. gadam ar grozījumiem, Engures novada teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam, Kandavas novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam un Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam

Attēls

Izstrādāt teritorijas plānojumu un nodrošināt tā pārraudzību ir viens no pašvaldības pienākumiem. Ņemot vērā, ka pēc 2021. gada 1. jūlijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novads apvieno vairākas administratīvās teritorijas, nepieciešams jauns, vienots teritorijas plānojums visai novada teritorijai, kas nosaka vienādas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības visās novada administratīvajās vienībās.

Attēls

Tematiskie plānojumu izstrāde nepieciešama, lai risinātu dažādus specifiskus plānošanas jautājumus. Tukuma novada Transporta infrastruktūras tematiskais plānojums, Apdzīvojuma struktūras tematiskais plānojums un Piekrastes tematiskais plānojums nodrošinās to, ka šīs plānošanas tematiskās jomas tiek izpētītas padziļināti un rasti labākie iespējamie telpiskie risinājumi.

Pēc tematisko plānojumu izstrādes un apstiprināšanas tiks uzsākts darbs pie Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Ilustratīvs attēls

Jaunais novada teritorijas plānojums jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Attēls

Līdz jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai spēkā esoši ir Tukuma novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem.

Attēls

Jaunais teritorijas plānojums aptvers visu Tukuma novada teritoriju. Galvenā atšķirība būs visā novada teritorijā noteikti vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai un apbūvei. Nepastāvēs atšķirības vai savstarpējas pretrunas. Ja šobrīd spēkā esoši ir četri dažādos laikos izstrādāti dokumenti, tad līdz ar jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanu tiks nodrošināta vienota pieeja novada teritorijas izmantošanā un apbūvē.

Ilustratīvs attēls

Tematiskie plānojumi paredzēti specifisku jautājumu vai tematu risināšanai (Tukuma novada gadījumā tie ir saistīti ar transporta, apdzīvojuma un piekrastes infrastruktūra). Tematiskajiem plānojumiem ir vadlīniju raksturs un tie tiks ņemti vērā teritorijas plānojuma izstrādē.

Teritorijas plānojuma sadaļas grafiskā daļa un  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem (normatīvais akts) un nosaka prasības katras novada zemes vienības atļautajai izmantošanai un apbūvei.

Attēls

Nē, teritorijas plānojumu veido vairākas daļas:

 1. Paskaidrojuma raksts,
 2. Grafiskā daļa,
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņems lēmumu par to, ka dokumentam ir jāpiemēro stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad tiks izstrādāts arī Vides pārskats.

Ilustratīvs attēls

Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka tie būs saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, veicot apbūvi vai citu saimniecisko darbību novada teritorijā. Paskaidrojuma raksts un Vides pārskats ir informatīvi dokumenti.

Ilustratīvs attēls

Ikviens interesents jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā teritorijas plānojumā.

Pirms iesnieguma iesniegšanas jāiepazīstas ar spēkā esošajā plānojumā noteikto zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar blakus esošos īpašumos atļauto izmantošanu.

Tiklīdz būs sagatavota dokumenta 1.redakcija, tiks organizēts publiskās apspriešanas process (t.sk. sanāksmes). Paredzams, ka pēc tā dokuments tiks pilnveidots, ņemot vērā saņemtos iesniegumus.

Pēc tam sekos 2. redakcijas izstrāde un nepieciešamības gadījumā arī tālāko redakciju publiskā apspriešana, kurā atkal būs iespēja iesaistīties.

Darba procesā, iespējams, ka tiks īstenotas atsevišķas aptaujas, kā arī teritoriālās un dažādu mērķauditoriju (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO u.c.) sanāksmes, aicinot tajās piedalīties ikvienu interesentu. Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

 • Attēls
  Informācija par visām aktivitātēm tiks savlaicīgi publicēta dažādos pašvaldības komunikācijas kanālos (t.sk. gan digitālajos, gan drukātajos). Piemēram, tiklīdz tiks uzsākts publiskās apspriešanas process dokumentu 1.redakcijai, būs nodrošināta paziņojumu izvietošana pašvaldības oficiālajos komunikācijas kanālos (informatīvajā izdevumā, interneta tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos).

Procesam ir iespējams sekot līdzi un vēlāk, publiskās apspriešanas laikā, iesniegt priekšlikumus

Ilustratīvs attēls

Iesniegumu, adresējot Tukuma novada pašvaldībai ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

 • pa e-pastu sūtot uz pasts@tukums.lv,  iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu;
 • pa pastu adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101;
 • klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Tukumā, Talsu ielā 4 vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.

Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv.

Attēls

Ņemot vērā pēctecības principu, pamatā tiek plānots saglabāt spēkā esošajos teritorijas plānojumos paredzētos risinājumus. Izmaiņas tiks veiktas tad, ja būs būtiska un pamatota nepieciešamība, mainījušies normatīvie akti vai izmaiņas jāparedz saskaņā ar institūciju sniegtajiem nosacījumiem.

Gadījumā, ja attiecībā uz Jūsu nekustamo īpašumu tiks rosināts veikts izmaiņas, tās tiks iekļautas 1.redakcijā, tādēļ publiskās apspriešanas procesā būs iespējams pārliecināties, vai Jūs viss apmierina, vai nav iebildumu vai priekšlikumu.

Attēls

Nē, iesniegumus iespējams iesniegt jau šobrīd – dokumenta izstrādes sākuma posmā. Turklāt tas ir pat īpaši rekomendējams, lai nodrošinātu, ka iesniegumu var izvērtēt un priekšlikumus atbalstīt, jau gatavojot teritorijas plānojuma 1. redakciju.

Attēls

Kamēr nebūs pieņemts lēmums par jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par tā īstenošanu, tikmēr spēkā esoši ir pašreizējie pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem. Tādēļ visām aktivitātēm (būvniecībai, teritorijas izmantošanai) jābūt saskaņā ar tiem.

Attēls

Visus spēkā esošos teritorijas plānojumus iespējams atrast elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv:

Ar jautājumiem par spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem iespējams vērsties pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tel.25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv

 • Ilustratīvs attēls
  Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā (kartēs) noteikta atļautā (plānotā) izmantošana (funkcionālais zonējums) katrai zemes vienībai. Vispirms kopējā novada kartē jāatrod sava pilsēta, pagasts, ciems un zemes vienībā noteiktais burtu un krāsu kods (apzīmējums). Piemēram, DzS – Savrupmāju apbūves teritorija (dzeltens), P – Publiskās apbūves teritorija (gaiši sarkans), M – Mežu teritorija (pelēki zaļš).
 • Tad sadaļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi jāatrod attiecīgā sadaļa (funkcionālās zonas nosaukums un burtu apzīmējums), kurā aprakstīti atļautie teritorijas izmantošanas veidi un nosacījumi – apbūves parametri u.c. konkrētajā funkcionālajā zonā. Piemēram, DzS – savrupmāju apbūves teritorijā ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasar­nīcu apbūve. Atļautā minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30%, maksimālais stāvu skaits, apbūves augstums – 2 stāvi, 12 m u.c. apbūves parametri un teritorijas izmantošanas nosacījumi atbilstošajā funkcionālajā zonā.
Ilustratīvs attēls

Elektroniski informāciju iespējams iegūt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Šajā portālā iespējams atrast uz konkrētu adresi attiecināmos plānošanas dokumentus, kā arī saņemt bezmaksas informatīvo izziņu. Tāpat konsultāciju par savu īpašumu iespējams saņemt, vēršoties pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tel.25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv

 • Ilustratīvs attēls
  Lauksaimniecības teritorija (L) ir viena no visplašāk noteiktajām funkcionālajām zonām lauku teritorijā ar elastīgākajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Ja īpašumam noteikts šāda funkcionālā zona, tad to var izmantot daudzveidīgi– lauksaimniecībai, viensētu apbūvei, lauksaimnieciskās vai vieglās ražošanas (pārtikas ražošanas, kokapstrādes u.c.) uzņēmumu apbūvei, publiskajai apbūvei (tirdzniecības objekts, viesu nams u.c.), kā arī citiem papildu noteiktiem teritorijas izmantošanas veidiem.
 • Lauku teritorijās (ārpus pilsētu un ciemu teritoriju robežām) jaunveidojamās zemes vienības minimālā platībai jābūt ne mazāk kā 2 ha, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība vai ir kādi citi izņēmumu gadījumi. Piemēram, mazākā zemes vienībā atļauts atdalīt esošu viensētu, atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai nepieciešamo teritoriju.
 • Attēls
  Teritorijas plānojuma izstrādes procesu vada Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļa (teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tel.25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv).
 • Dokumenta izstrādi veic vadošais telpiskās attīstības plānošanas uzņēmums Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”1 (projekta vadītājs Tālis Skuja, tel. 29792097, e-pasts: talis@rp.lv).

1 Saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa “Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrāde” rezultātiem un noslēgto līgumu

 • Attēls
  vēršoties pašvaldībā (plānojuma izstrādes vadītāja - teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tel.25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv).
 •  teritorijas plānojuma izstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir piesaistīts telpiskās plānošanas uzņēmums SIA “Reģionālie projekti” (projekta vadītājs Tālis Skuja, tel. 29792097, e-pasts: talis@rp.lv).