Atbalsts Ukrainai Aktualitātes
Ilustratīvs attēls

Mājsaimniecībām, kuras Tukuma novadā sev piederošajā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, no 23. maija ir iespējams iesniegt iesniegumu Tukuma novada Sociālajam dienestam atlīdzības saņemšanai.

Atlīdzību mājsaimniecībai fiziskā persona var saņemt par katru savā īpašumā vai turējumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Lai saņemtu atlīdzību, mājokļa īpašnieks (fiziska persona) vai tā pilnvarotā persona pieteikumu par atlīdzības saņemšanu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Atlīdzības pabalsts (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1. pants, spēkā no 19.05.2022.)

Apmērs: atlīdzību 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī (adresē) izmitinātām personām.

Saņemšanas kārtība: personas, kura izmitina, iesniedz pieteikumu Tukuma novada sociālā dienestā.  Pieteikumā jānorāda šādas ziņas:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;
  • mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, ne ilgāks kā 90 dienas;
  • mājokļa piederību vai tiesību izmitināt apliecinošs dokuments;
  • katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;
  • apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

Saņemšanas periods: līdz 90 dienām, proporcionāli izmitināto dienu skaitam, sākot no 2022. gada 1. maija.

Mājokļa pabalsts ( Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešā daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmās daļas 2 .p.k., MK noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 10., 11. p.k.)

Apmērs: Līdz 2022. gada 30. jūnijam pēc aprēķina, faktiskās izmaksas, nepārsniedzot noteikumu 3. pielikumā noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu. No 2022. gada 1. jūlija izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli.

Saņemšanas kārtība: Ukrainas civiliedzīvotājs vēršas Tukuma novada sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedz finanšu dokumentus, īres līgumu, kas noslēgts starp izīrētāju un Ukrainas civiliedzīvotāju. Pēc 2022. gada 1. jūlija iesniedz dokumentus par mājsaimniecības ienākumiem.

Saņemšanas periods: Līdz 2022. gada 30. jūnijam neizvērtējot iedzīvotāja ienākumus. No 2022. gada 1. jūlija piešķir pēc aprēķina uz 3 vai 6 mēnešiem.

Pašvaldības nodrošinātā izmitināšanas izdevumu segšana (MK noteikumi Nr. 168 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 7.2. punkts)

Apmērs: 100 % apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī par mājokli no 2022. gada 25. maija;

Saņemšanas kārtība: izīrētājs reģistrējis saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā vai paziņo VID par noslēgto līgumu. Izīrētājs neprasa īres maksu no Ukrainas iedzīvotāja. Vēršas pašvaldībā ar lūgumu slēgt līgumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, norāda katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, vēlamo īres maksu, kas ir iekļauts īres maksā.

Saņemšanas periods: līdz 90 dienām, proporcionāli izmitināto dienu skaitam no līguma noslēgšanas brīža.

Lūdzam Jūs izvērtēt vēlamo atbalsta saņemšanas veidu un vērsties pašvaldībā vai sociālajā dienestā ar iesniegumu/pieprasījumu par attiecīgā pabalsta saņemšanu. Jūsu ērtībai un ātrākai iesnieguma/pieteikuma izskatīšanai atlīdzības pabalstam un mājokļa pabalstam ir sagatavotas iesniegumu/pieteikumu formas, kurā norādīta lēmuma saņemšanai nepieciešamā informācija.

Saņemt papildus informāciju un iesniegt iesniegumu/pieprasījumu varat Tukuma novada sociālajā dienestā Tidaholmas ielā 1, Tukumā: e-pasta adrese tnsd@tukums.lv, tālrunis 80205333 vai Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, e-pasts: pasts@tukums.lv.