Pašvaldība Jaunumi, ziņas Izglītība
Foto

2022. gada 30. martā Tukuma novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 6, 19. §) apstiprināt noteikumus par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu dalību bērnu vasaras brīvdienu diennakts nometnēs.

Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstīt nometnes organizētāja iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus. Noteikumi nosaka:

  • nometnes organizētāja iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām izvērtē Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas izveidota komisija;
  • uz šajos noteikumos paredzēto pašvaldības finansiālo atbalstu kalendārā gada ietvaros nevar pretendēt bērnu nometnes organizētājs vai vecāks, ja par attiecīgo nometni ir piešķirts cits pašvaldības finansējums;
  • pašvaldības līdzfinansējumu administrē Tukuma novada Izglītības pārvalde. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību nometnē atklātas vai slēgtas diennakts nometnes organizētājam, kurš, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par bērnu nometņu organizēšanu un darbību prasībām, ir tiesīgs organizēt nometni, ja atbilstoši šo noteikumu prasībām Tukuma novada Izglītības pārvaldei iesniegts iesniegums un atbilstoši pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam tiek samazināta vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja maksa par bērna dalību nometnē;
  • pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vecākiem, ja bērns apmeklē nometni, kura darbojas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un ar kuras organizatoru Izglītības pārvalde nav noslēgusi līgumu;
  • līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna dalību vienā nometnē kalendārā gada laikā. Līdzfinansējuma apmērs ir 6 EUR par bērna dalību nometnē diennaktī.

Plašāka informācija pie Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākās speciālistes Angelikas Dembovskas, tālr. 25433432, e-pasts: angelika.dembovska@tukums.lv.

Noteikumu pilns teksts ar pielikumiem pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv sadaļā pakalpojumi/nometņu līdzfinansēšana.