Aktuālās ziņas

LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārta - lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 13.11.2021. – 13.12.2021.

Projektu īstenošanas vieta: Kandavas Partnerības teritorija: Tukuma novada Kandavas pilsēta un Kandavas, Zemītes, Zantes, Vānes, Cēres, Matkules,  Pūres, Sēmes, Irlavas, Jaunpils, Viesatu pagasti.

Kopējais izsludinātais finansējums: 337194,44 EUR. Izsludinātais finansējums pa Rīcībām:

1.Rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības  uzsākšanai un attīstībai (Mērķis M1 – Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību) – 196013,81 EUR; projektu  īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - 2 gadi, bet pārējiem  projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.Rīcībai "Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai" (Mērķis M2 - Atbalstīt publiskās infrastruktūras attīstību, pieejamo dabas resursu, vēsturiskā un  kultūrvēsturiskā  mantojuma attīstītību, racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu) - 58343, 94 EUR; projektu  īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - 2 gadi, bet pārējiem  projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.RīcībaiAtbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Mērķis M3Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) - 76036,69 EUR; projektu  īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - 2 gadi, bet pārējiem  projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tad 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

4.Rīcībai "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem" (Mērķis M3 -  Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) – 6800,00 EUR; projektu  īstenošanas termiņš 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI ELEKTRONISKI: - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja: Inta Haferberga, tālr. 28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv. Cita informācija: Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) mērķiem, rīcībām,  projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā; biedrības mājaslapā: www.kandavaspartneriba.lv; informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv.

logo_Kandavas_partnerība