Pašvaldība

15. martā ikviens interesents tika aicināts uz Džūksti, kur pulcējoties kuplā pulciņā, notika Džūkstes pagasta iedzīvotāju sapulce. Tukuma novada pašvaldību pārstāvēja priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valers. Darba kārtībā bija vairāki iedzīvotājiem svarīgi jautājumi, piemēram, pārskats par pērn paveikto un 2023. gadā plānoto, par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un SIA “Eolus” iespējamo vēja parka attīstību. 

Sapulci ievadīja pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole, kura informēja par paveikto 2022. gadā un 2023. gada budžeta apjomu, izsolē pārdotajiem, kopsavilkumu par kultūras jomu un izmaiņām Džūkstes pasta nodaļas darbībā. D. Pole klātesošs informēja arī par īpašumiem, kurus plānots šogad pārdot un, ka šie papildus iegūtie līdzekļi tiks novirzīti projekta “Autobusu apgriešanās ceļa izbūve pie Džūkstes skolas un Katlumājas ielas seguma pārbūve” realizācijai. Papildus pagasta vadītāja klātesošos mudināja būt aktīviem un iesaistīties tematiskā plānojuma “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plāns” izstrādē, minot kādi būtu gan ieguvumi, gan zaudējumi, ja tiktu paplašinātas ciema robežas.

Stāstījumu turpināja Džūkstes pagasta saimnieks Vilnis Lācis, kurš uzskaitīja visus pagasta pārvaldes pasūtītos saimnieciskos darbus: ziemas dienests, grants ceļu planēšana, zāles pļaušana, grants seguma atjaunošana, asfalta seguma remonts, tiltu un caurteku remonts, ceļa nomaļu sakārtošana, grants seguma atputekļošana, ielu apgaismojuma remonts, kā arī ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana. Visas šī gada plānotās pozīciju izmaksas tika salīdzinātas ar 2022. gada izmaksām. Šogad veicamajiem darbiem ieplānots 11 līdz 15% izmaksu pieaugums.

Nelielu ieskatu par Džūkstes pamatskolu sniedza skolas direktore Inga Riežniece, kura savu stāstījumu iesāka ar to, ka pēdējā laikā pagasta iedzīvotājiem ir radušās nepamatotas bažas par skolas slēgšanu. Skolas direktore uzsver, ka skola ir un būs un klātesošos aicina šo ziņu nest sev līdzi. I.Riežniece īsumā informēja par bērnu skaitu skolā, kur rod papildus finansējumu skolas uzturēšanai (nomas maksas par telpu izmantošanu vasarās nometņu vajadzībām), kā arī ieskicēja nākotnes redzējumu. Stāstījumu skolas direktore noslēdza ar informāciju par Džūkstes pamatskolas salidojumu, kas plānots šā gada 6. maijā.

Iedzīvotāju sapulcē piedalījās arī Tukuma novada sociālā dienesta pārstāves, lai īsumā pastāstītu par aktualitātēm pabalstos un informētu par nesen atklāto sociālo centru “Tev”, kur ikdienā notiek dažādi pagasta iedzīvotājiem saistoši pasākumi, darbnīcas un meistarklases, kā arī iepazīstināja ar jauno sociālā centra “Tev” darbinieci Santu Beieri.

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem klātesošajiem pastāstīja SIA “Komunalserviss TILDe” pārstāvji. Džūkstenieki tika informēti, ka no 1. jūnija tiek mainītas īres maksas pašvaldības dzīvokļiem. Tiek ieviests jauns princips, kas nosaka, ka īres cenas visā novadā nav vienādas, bet gan pēc noteiktiem kritērijiem pielāgotas pagastam. Iepriekš pašvaldības piederošo dzīvokļu īres cenas ir svārstījušās no 0,12 – 0,24 EUR par kvadrātmetru, turpmāk tās būs no 0,30 – 0,60 EUR par kvadrātmetru, atkarībā no labiekārtojuma pakāpes. Kā vēl vienu svarīgu punktu apsaimniekotāja pārstāvji izcēla daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu, kur īsumā iezīmēja avotus, no kuriem iespējams piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu un ko būtu svarīgi ņemt vērā pirms kādas ieceres īstenošanas.

Džūkstes iedzīvotāju kopsapulci noslēdza tikšanās ar jauno SIA “Eolus” valdi, kas ir projekta SIA “Pienava wind” attīstītājs. Gatis Počs un Inga Ābele pastāstīja par pašu projekta ieceri un informēja, ka pašvaldībai ir nosūtīts pieteikums detālplānojuma projekta uzsākšanai. Projekta gaitā tiks rīkota arī sabiedriskā apspriešanās, uz kuru būs aicināts ikviens interesents. Plānots, ka vēja parka būvniecību uzsāks 2025. gadā, bet pats vēja parks savu darbību varētu uzsākt 2027. gadā.

Līdztekus stāstījumam, pagasta iedzīvotāji uzdeva jautājumus par tēmām, kuras tiem šķita neskaidras. Visvairāk atbilžu tika rastas uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādiem saimnieciskajiem darbiem un SIA “Eolus īstenoto projektu.