Kultūra
Attēls

Tukuma novada pašvaldība aicina pieteikties 2024.gada Tukuma novada kultūras projektu konkursa 1. kārtai, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 2024. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. 

Pieteikšanās konkursam sākas 1. aprīlī un noslēdzas 25.aprīlī.

Konkursa uzdevums ir veicināt sabiedrības līdzdalību Tukuma novada kultūras attīstībā un finansiāli atbalstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Tukuma novadā.

Lai pilnvērtīgi apzinātu Tukuma pašvaldības kultūru un veicinātu tās saglabāšanu un attīstību, 2020. gadā tika izstrādāts Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020.–2025. gadam. Viens no trīs uzstādītajiem mērķiem ir “kopradīt un svinēt”, apvienojot rīcības virzienus, kuros Tukuma pašvaldība apņēmusies virzīties mērķa sasniegšanai, tajā skaitā kļūt par UNESCO radošo pilsētu. 2023. gadā šis mērķis ir sasniegts, un nu Tukums ir UNESCO radošo literatūras pilsētu tīklā. Tukuma novadam svarīgi iesaistīt sabiedrību, veicinot jaunrades attīstību un kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu literatūras nozarē. Pamatojoties uz iegūto statusu “Tukums – radošā literatūras pilsēta”, Kultūras un sporta nodaļa 2024. gada Tukuma novada kultūras projektu konkursa 1. kārtai nosaka prioritāti. Projektam jābūt balstītam uz UNESCO radošo tīkla mērķiem – sadarboties divām un vairāk organizācijām, risinot sociālekonomisku problēmu.

Šī gada projektu konkursa 1. kārtas prioritāte – atbalstīt ar papildus punktiem projektus, kas saistīti ar novadnieku Jāni Baltvilku, kurš šogad atzīmētu 80 gadu jubileju.

Konkursā var pieteikt kultūrai un sabiedrībai nozīmīgus projektus (izstādes, radošās darbnīcas, mākslas plenērus un akcijas, koncertus, teātra un dejas izrādes, ar literatūru un filmu nozari saistītus pasākumus, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, digitalizācijas vai popularizēšanas projektus, starpdisciplinārus kultūras projektus, informatīvi izglītojošus pasākumus un lekcijas, brīvdabas pasākumus visai ģimenei, novadam būtisku iespieddarbu, mūzikas ierakstu, novada kultūrvēsturi reprezentējošu video darbu izdošanas projektus u.tml.), kas tiek īstenoti Tukuma novadā vai popularizē Tukuma novadu.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var juridiska persona, juridisku personu apvienība, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.  Katrs pretendents Konkursā var saņemt finansējumu vienu reizi kalendārajā gadā.

Konkursā finansējums var tikt piešķirts gan vienreizēju (atsevišķu) kultūras projektu realizēšanai, gan regulāru (divu un vairāk) pasākumu vai ciklu organizēšanai.

Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir līdz 3000 EUR. Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. To var veidot pretendenta materiāls un nemateriāls ieguldījums, projekta partneru, ja tādi ir, ieguldījums. Nemateriāls ieguldījums nedrīkst būt vairāk kā 60 % no līdzfinansējuma.

Pieteikumi konkursam vienā eksemplārā drukātā formātā, personīgi iesniedzami Tukuma novada pašvaldības administrācijā, Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Talsu ielā 4, Tukumā,1. stāvā, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektroniskā pasta adresi pasts@tukums.lv.

Papildus informācijai aicinām sazināties ar Tukuma novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas Kultūras speciālisti Laimu Bautru, tālr. +371 26629164, e-pasts laima.bautra@tukums.lv.