Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Rūmiķu lauks”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9080 006 0073, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 12,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9080 006 0157, kur galvenais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena – 122 000,00 euro, solis – 500,00 euro, nodrošinājuma maksa – 12 200,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.02.2024. plkst.13:00 līdz 29.02.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 09.02.2024. plkst.13:00, noslēdzas 11.03.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 29.02.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 22482880.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.