Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Slaviņas 1”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9080 008 0009, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9080 008 0101, kur galvenais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma zemes nomniekam.

Sākumcena – 9 900,00 euro, solis – 100,00 euro, nodrošinājuma maksa – 990,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.02.2024. plkst.13:00 līdz 29.02.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 09.02.2024. plkst.13:00, noslēdzas 11.03.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 29.02.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 22482880.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.