Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – “Ūpji”, Zemītes pagasts, Tukuma novads, kadastra numurs 9094 001 0511, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 7,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0508, kur galvenais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena – 50 200,00 euro, solis – 100,00 euro, nodrošinājuma maksa – 50 20,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2023. plkst.13:00 līdz 02.10.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.09.2023. plkst.13.00, noslēdzas 12.10.2023. plkst.13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.10.2023. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kont.ā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 27291012, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 28016651.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Informācija par nekustamo īpašumu:

Nekustamā īpašuma nosaukums “Ūpji”, Zemītes pagastā, Tukuma novads
Kadastra numurs 9094 001 0511
Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals (kadastra apzīmējums 9094 001 0508) 7,21 ha platībā, t.sk. 7,21 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Īpašnieks Tukuma novada pašvaldība
Apgrūtinājumi

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti apgrūtinājumi:

  1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos – 0,79 ha;
  2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,64 ha;
  3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,38 ha;
  4. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 7,21 ha.
Cita svarīga informācija
  1. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 6763,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro).
  2. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).
  3. Saskaņā ar Kandavas novada Teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam zemes vienības plānotā (atļautā) zemes izmantošana ir lauksaimniecības zeme.