Pašvaldība
Pārbūvēts pašvaldības autoceļš Sāti-Karotītes, Irlavas pagastā un Cīruļi-Bērziņi, Lestenes pagastā

Irlava Lestene

2017. gada 15. decembrī ekspluatācijā nodoti pašvaldības autoceļa posmi Irlavas un Lestenes pagastā.

Pārbūvēts autoceļa posms Sāti-Karotītes no 0,00 km līdz 5,75 km, Cīruļi-Bērziņi no 0,00 km līdz 2,36 km.
Projekta ietvaros pārbūvēja izvēlētos pašvaldības autoceļa posmus, nodrošinot nepieciešamo autoceļa nestspēju, pastiprinot tā segu ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu, sakārtojot ūdens atvadīšanas sistēmu (jaunu caurteku, grāvju izbūve). Irlavas pagasta autoceļa Sāti-Karotītes vienā posmā tika veikta virsmas apstrāde ar bitumena emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļa klājumu. Rezultātā tika samazināts putekļu daudzums. Ceļa Sāti-Karotītes posmā tika izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai pieslēgtos pie valsts autoceļa. Neattiecināmās izmaksas par asfaltbetona segumu segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Projekta rezultātā ir pārbūvēti pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabota ceļu kvalitāte, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanu un uzņēmējdarbības attīstību Tukuma novadā.
Pārbūves darbi ir veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā” Nr. 17-08-A00702-000035 ietvaros. Darbus veica SIA “STRABAG”, būvuzraugs – SIA “BŪVES BIROJS” un autoruzraugs - Osaühing Reaalprojekt (pārstāv SIA “Latvijasmernieks.lv”).

Irlavas un Lestenes autoceļi tika pārbūvēti par kopējo summu 497 774,71 EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība), attiecināmās izmaksas 481 856,32 EUR, no kurām ELFLA finansējums 433 670,68 EUR un pašvaldības finansējums 48 185,64 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir 15 918,39 EUR, tika segtas no pašvaldības budžeta.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Tukuma novada Domes
projektu vadītāja
Dace Keirāne
dace.keirane@tukums.lv

Celji projekts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests