Pašvaldība
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

Celji projekts

Pašvaldība uzsākusi īstenot projektu “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā”.  

Projektos plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļus 43,7 km garumā visā novadā. Projekta ietvaros zstrādāti būvprojekti izvēlētajiem ceļa posmiem, noslēdzies būvniecības iepirkums un noslēgts līgums ar ceļu būvfirmu SIA STRABAG par ceļu pārbūves darbiem. 2017.gada aprīļa sākumā pašvaldība sagatavoja un Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta pieteikumus, lai saņemtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Šobrīd projekta pieteikumi tiek vērtēti.

2017.gadā aprīļa beigās uzsākta pirmā autoceļa posma pārbūves Slampes pagastā a/c “Jelgava-Tukums”- Kalnāji-Minsteri no 0,00 km līdz 5,3 km. Turpināsies darbs pie Džūkstes pagasta autoceļa posmu Baltiņi-Grauzde 0,00 km līdz 1,39 km un Jaunzemji-Grauzde no 0,00 km līdz 3,93 km pārbūves. Par turpmākiem ceļu posmu pārbūves laiku informācija sekos. Pašvaldības autoceļu pārbūve 43,7 km garumā plānots pabeigt līdz 2018.gada 23.oktobrim.

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt izvēlētos pašvaldības autoceļa posmus, nodrošināt nepieciešamo autoceļa nestspēju, pastiprinot tā segu ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu, sakārtojot ūdens atvadīšanas sistēmu (jaunu caurteku, grāvju izbūve). Džūkstes pagasta autoceļa Jaunzemji-Grauzde vairākos posmos, tiks veikta virsmas apstrāde ar bitumena emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļa klājumu. Rezultātā tiks samazināts putekļu daudzums. Slampes pagasta ceļu posmā a/c "Jelgava-Tukums"-Kalnāji-Minsteri un Džūkstes pagasta ceļa posmā Baltiņi-Grauzde tiks izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai pieslēgtos pie valsts autoceļa.

Projekta rezultātā tiks pārbūvēti pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabojot ceļu kvalitāti, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Tukuma novadā.

Slampes un Džūkstes pagasta autoceļa posmi tiks pārbūvēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastā” Nr.17-08-A00702-000031 ietvaros. Slampes un Džūkstes pagasta autoceļi tiks pārbūvēti par kopējo summu (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība) 576 062,34 EUR, attiecināmās izmaksas ir 571 270,76 EUR, no kurām ELFLA finansējums 514 143,69 EUR un pašvaldības finansējums 57 127,08 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir 4 791,58 EUR, kas tiks segtas no pašvaldības budžeta.

Līdz 2018.gada 23.oktobrim plānots pārbūvēt vēl šādus pašvaldības autoceļa posmus -
Sēmes pagastā:
- Kaive-Vilksalas no 0,00 km līdz 2,5 km;
- Sildārziņi-Vilksalas no 0,00 km līdz 2,9 km;
- Paegļi-Vilksalas no 0,00 km līdz 1,2 km;
- Sēme-Ziediņi no 0,00 km līdz 1,6 km;
Tumes pagastā:
- Rotkaļi-Vecmokas no 0,00 km līdz 3,00 km;
- Krūmiņi-Atpūtas no 0,00 km līdz 1,00 km;
Degoles pagastā:
- Spirgus-Praviņu ceļš no 0,00 km līdz 3,12 km
Irlavas pagastā:
- Sāti-Karotītes no 0,00 km līdz 6,06 km;
Lestenes pagastā:
- Cīruļi-Bērziņi no 0,00 km līdz 2,6 km;
Pūres pagastā:
- Beitiņi-Liepsalas no 0,00 km līdz 2,00 km;
- Apsukrogs-Strēļi no 0,00 km līdz 2,7 km;
Jaunsātu pagastā:
- Šūļas-Bērznieki-Bajāri ceļš no 0,00 km līdz 4,4 km;

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests