Izsoles

SIA „Komunālserviss TILDe” veic kustamās mantas izsoli atsavinot/pārdot riteņu  piekarināma GREIDERA  PG-1, pirmā reģistrācijā 1989.gada.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

1. Maksāšanas līdzekļi: maksājumi ir veicami 100% euro;

2. Izsoles sākumcena:  2000,00 euro (divi tūkstoši euro) t.sk PVN.

3. Izsoles solis: 20,00 euro (divdesmit euro).

4. Izsoles nodrošinājums: 10% euro no izsoles sākumcenas, t.i., 200,00 (divi simti euro).

5. Dalības maksa: 10,00 (desmit euro). Rekvizīti: SIA „Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, A/S „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069, kods: HABALV22, atsevišķos maksājumos ir jāieskaita izsoles nodrošinājums un dalības maksa.

Izsoles dalībniekus reģistrē J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā darba dienās, darba laikā (no 800-1200; 1300-1600). Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 2022.gada 9.jūnjam, plkst.1345

 

Greidera izsole notiek, J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā, 2022. gada 9.jūnija, plkst.1400.