Izsoles

SIA "Komunālserviss TILDe” veic kustamās mantas izsoli atsavinot/pārdot riteņu AUTOGREIDERI (6x6) VELING BARFORD ASG 113 (T 8576 LH) 1995.gada izlaidums.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  1. Maksāšanas līdzekļi: maksājumi ir veicami 100% EUR.
  2. Izsoles sākumcena:  11800,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) t.sk PVN. 
  3. Izsoles solis: 50,00 EUR (piecdesmit EUR).
  4. Izsoles nodrošinājums: 10% EUR no izsoles sākumcenas, t.i., 1180,00 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit EUR).
  5. Dalības maksa:  10,00 (desmit EUR).

Rekvizīti: SIA „Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, A/S „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069, kods: HABALV22, atsevišķos maksājumos ir jāieskaita izsoles nodrošinājums un dalības maksa.

Izsoles dalībniekus reģistrē J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā darba dienās, darba laikā (no 800-1200; 1300-1600). Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 2022.gada 2.jūnja plkst.12.00.

Autogreidera izsole notiek, J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā 2022. gada 2.jūnijā plkst.14.00