Izsoles

SIA "Komunālserviss TILDe” veic kustamās mantas izsoli atsavinot/pārdot riteņu ekskavatoru 4×4 VOLVO BL 71 (T 3363 LT) ) 2007.gada izlaidums.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  1. Maksāšanas līdzekļi: maksājumi ir veicami 100% EUR;
  2. Izsoles sākumcena:  14700,00 euro (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro) t.sk PVN.
  3. Izsoles solis: 50,00 EUR (piecdesmit EUR).
  4. Izsoles nodrošinājums: 10% EUR no izsoles sākumcenas, t.i., 1470,00 (viens tūkstotis  četri simt septiņdesmit EUR).
  5. Dalības maksa:  10,00 (desmit EUR).

Rekvizīti: SIA "Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, A/S „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069, kods: HABALV22, atsevišķos maksājumos ir jāieskaita izsoles nodrošinājums un dalības maksa.

Izsoles dalībniekus reģistrē J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA "Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā darba dienās, darba laikā (no 800-1200; 1300-1600). Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 2022. gada 25.maija plkst.12.00.

Ekskavatora izsole notiek, J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA "Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā 2022. gada 25.maijā plkst.14.00.

Izsoles noteikumi

Ekskavatora vērtības noteikšanas akts