Foto

Paziņojums par nominācijas komisijas priekšlikumu noraidīšanu un nominācijas procesa izbeigšanu

2021. gada 1. decembris

  1. Ar pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 21. oktobra rīkojumu Nr.TND/1-12.1/21/364 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata pretendentu izvērtēšanas komisijas izveidošanu” izveidotā nominācijas komisija pašvaldības izpilddirektoram 2021. gada 12. novembrī iesniedza priekšlikumu par kandidāta izvirzīšanu apstiprināšanai SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatā.

 

  1. Nominācijas komisija, pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 29. novembra rezolūciju Nr.TND/1-34/21/4552 Par nominācijas komisijas 2021. gada 12. novembra priekšlikumu (turpmāk – rezolūcija) paziņo, ka pašvaldības izpilddirektors ir noraidījis nominācijas komisijas priekšlikumu un lūdz izbeigt nominācijas procesu uz SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatu.

 

  1. Nominācijas komisija paziņo, ka pašvaldības izpilddirektora nominācijas priekšlikuma noraidīšanas un nominācijas procesa izbeigšanas pamatojums ir Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra lēmums (prot. Nr.23, 3.§.) “Par kapitālsabiedrību SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, PSIA “Krants”, PSIA “Jaunpils KS” un SIA “Komunālserviss TILDe”, sniegto pakalpojumu izvērtēšanu”, kurš uzdod pašvaldības izpilddirektoram līdz 2022. gada novembra domes sēdei izstrādāt rīcības plānu un pieņemt lēmumu kā pēc iespējas efektīvāk pašvaldībā esošās kapitālsabiedrības (SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, PSIA “Krants”, PSIA “Jaunpils KS”, SIA “Komunālserviss TILDe”, SIA “Tukuma ūdens”, SIA “Tukuma siltums”) un pagastu pārvaldes (Engure un Smārdes pagastu pārvalde) pakalpojumus komunālo saimniecību jomā var realizēt likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju.

Izvērtēšanas rezultāts var paredzēt iespējamu kapitālsabiedrību reorganizāciju, t.i., kapitālsabiedrību apvienošanu, sadalīšanu vai pārveidošanu, kas vienlaikus skar arī iespējamu valdes locekļu skaitu samazināšanu. Tādējādi lēmums pārtraukt nominācijas procesu uz SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatu pamatots ar to, ka pašvaldības izpilddirektors lēmuma pieņemšanas brīdī nevar garantēt nominācijas komisijas priekšlikumā izvirzītajam kandidātam pilnvarojumu uz tiesību normās noteikto termiņu.

 

Nominācijas komisija:

  • Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos  un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa;
  • Tukuma novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personāla nodaļas juriste Ilze Blanka;
  • Tukuma novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja Maira Zonenberga;
  • Tukuma novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personāla nodaļas personāla vadītāja Agnese Ozola;
  • Pieaicinātais neatkarīgais eksperts – konkurences tiesību eksperte Zane Norenberga.