Novada pašvaldība
Paziņojums

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam Tukuma novadā tiek veidota novada pašvaldības vēlēšanu komisija.

Tukuma novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Dome nosaka līdz 2021. gada 17. augustam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1. reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,

2. Tukuma novada domes deputātam,

3. ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par Tukuma novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu – 9.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vēlēšanu komisija izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Pieteikums iesniedzams Tukuma novada pašvaldībai, Talsu ielā 4, Tukumā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai parakstīts ar elektronisko parakstu nosūtāms uz e-pasta adresi: pasts@tukums.lv.