Pašvaldība
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība

Logo Veselibas projekts

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/011 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Tukuma novada dome no 2017.gada marta īsteno projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.”, kura galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:
Stiprināta Tukuma novada iedzīvotāju veselība, iesaistot vietēja mēroga pasākumos atbalsta mērķa grupas, t.sk. trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem un bērnus.

Projekta pamatprincipi saistās ar veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Tukuma novada iedzīvotājiem. Lai atjaunotu, uzlabotu un saglabātu Tukuma novada iedzīvotāju veselības stāvokli pašvaldība plāno realizēt vietējā mēroga aktivitātes:

1. Tematiskās lekcijas:
• atkarību profilakses lekcijas;
• lekcijas par veselīgu uzturu bērniem;
• garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

2. Izglītojošās nodarbības:
• veselīga uztura izglītojošās nodarbības;
• nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;
• izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību;
• izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām.

3. Atbalsta grupu nodarbības jaunajiem un topošajiem vecākiem;

4. Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:
• vingrošanas nodarbības;
• fizisko aktivitāšu dienas pasākumi.
5. Nometnes.
• Nometne personām ar invaliditāti
• Veselīga uztura nometene
• Nometne bērniem no trūcīgām ģimenēm
• Garīgās veselības nometne

Skatīt projekta 2017.gada pasākumu plānu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda, 342 637,00 EUR no kurām 85 % ir ESF finansējums 291 241,45 EUR apmērā un 15% valsts budžeta finansējums 51 395,55 EUR apmērā.