Datums 26. janvāris, 2023
Laiks9.00
Vieta Tukums, Talsu iela 4
Attēls

Sēdes darba kārtībā 65 jautājumi: 

 1. Par Tukuma novada Džūkstes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 2. Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” aizņēmumam ERAF projekta “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” realizācijai.
 3. Par saistošo noteikumu “Tukuma novada pašvaldības nolikums” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.
 4. Par noteikumu “Tukuma novada pašvaldības darba reglaments” apstiprināšanu.
 5. Par nolikuma “Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda”” apstiprināšanu.
 6. Par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte” nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krants” reorganizāciju.
 9. Par rīcības plāna apstiprināšanu saistībā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā
 10. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 51 “Iepirkumu organizēšanas kārtība”.
 11. Par nolikuma “Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem  2023. gadā” apstiprināšanu.
 12. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 25. augusta nolikumā “Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos Tukuma novada administratīvajā teritorijā“ (prot. Nr. 17, 11.§).  
 13. Par grozījumiem ar Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra lēmumu “Par Engures pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā iestādes nolikumā.
 14. Par grozījumiem ar Tukuma novada domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu “Par Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā iestādes nolikumā.
 15. Par grozījumiem ar Tukuma novada domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu “Par Tumes un Degoles pagastu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā iestādes nolikumā.
 16. Par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs 2023. gadā.
 17. Par pašvaldības atbalsta apmēru Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām privātajām izglītības iestādēm pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 2023. gadā.
 18. Par pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes “Tukuma alternatīvā pirmskola”  izglītojamo ēdināšanai 2023. gadā.
 19. Par atļauju ņemt aizņēmumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā”.
 20. Par atbalstu Tukuma Mākslas skolai Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursa projekta īstenošanai.
 21. Par atbalstu Engures Mūzikas un mākslas skolai Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursa projekta īstenošanai.
 22. Par atbalstu Kandavas Mākslas un mūzikas skolai Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursa projekta īstenošanā.
 23. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības” darbības nodrošināšanai 2023. gadam. 
 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras subsidētajām darba vietām 2023. gadam.
 25. Par finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām.
 26. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko (amatiermākslas) kolektīvu vadītāju darba samaksai 2023. gadā.
 27. Par Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (IP 2022./U.2.1./1).
 28. Par līdzfinansējumu biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” projektam “Ozons!”.
 29. Par atbalstu projektam “Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošana Engures un Lapmežciema pludmalēs”.
 30. Par mēnešalgu intervālu apstiprināšanu.
 31. Par atslēgas amatu Tukuma novada pašvaldībā noteikšanu.
 32. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022.gada 28.decembra noteikumos Nr.89 “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Tukuma novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem”.
 33. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra lēmuma “Par  Tukuma  novada pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 16, 28. §) pielikumos.
 34. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra lēmuma “Par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 20, 29. §) pielikumos.
 35. Par darba uzdevuma termiņa pagarināšanu detālplānojumam “Laivas”, Apšuciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā.
 36. Par 2007. gada 2. janvāra nomas līguma Nr.01/2007 pārjaunošanu  ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”.
 37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Rozniekiem”, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 38. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD FOCUS C-MAX, reģistrācijas Nr. FD 864, izsoles rezultātiem un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 39. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, reģistrācijas Nr. GK 9542, otrās izsoles rezultātiem un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 40. Par pašvaldības zemes vienības “Naftas vads Polocka-Ventspils 384 km”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 41. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, reģistrācijas Nr. GN 9599, izsoles rezultātiem un atsavināšanas procesa pārtraukšanu.
 42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Melnāji”, Cēres pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem un atsavināšanas procesa pārtraukšanu.
 43. Par zemesgabala Asteru ielā 6 un Asteru ielā 10A, Tukumā, Tukuma novadā, ieguldīšanu SIA “Tukuma siltums” pamatkapitālā.
 44. Par Vēdzeles tiltu.
 45. Par SIA “Ceļu Emulsija-HL” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 46. Par IK “BRAUERS” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 47. Par SIA “Porta” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 48. Par SIA “ŠLOKENBEKA” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 49. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Raimis T” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 50. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar biedrību “ASNI 3139”.
 51. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Tukuma rajona Zemītes pagasta zemnieku saimniecību “OŠENIEKI”.
 52. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Vārpa” Tukuma rajonā.
 53. Par zemes iznomāšanu.
 54. Par zemes nomas līgumu ar Tukuma rajona Slampes pagasta zemnieku saimniecību “Lūšumeijas” un Slampes pagasta zemnieku saimniecību “Tiečas” termiņu pagarināšanu.

Ierobežotas pieejamības informācija:

 1. Par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Talsu ielā 30-5, Tukumā, Tukuma novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
 2. Par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Abavas ielā 11, Kandavā, Tukuma novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensvada sistēmai.
 3. Par Tukuma novada sportistu apbalvošanu ar naudas balvām par sasniegumiem sportā.
 4. Par X iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 5. Par X iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas grafiku.
 8. Par speciālistam izīrētās dzīvojamās telpas Lielajā ielā 23-1, Kandavā, Tukuma novadā,  īres līgumu kopējā termiņa noteikšanu.
 9. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Publiska informācija:

 1. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali Tukuma novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu un interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gada janvārim-augustam.
 2. Par saistošo noteikumu “Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu” apstiprināšanu.
 3. Pārskats par darbiem starp domes sēdēm.