Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tukuma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, kurus biedrības, nodibinājumi, vietējās iniciatīvu grupas, reliģiskās organizācijas plāno realizēt par piesaistītajiem līdzekļiem no dažādu fondu un atbalsta programmu projektu konkursiem. Projektu īstenošana notiek Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz līdzfinansējuma saņemšanu, pretendentam jāiesniedz pašvaldībā (ar norādi Attīstības nodaļai) iesniegums, kurā norādīts:

  • projekta nosaukums;
  • mērķis;
  • aktivitāšu apraksts un projekta izmaksas;
  • informācija par projektu konkursu un tā organizētāju;
  • personu loks, kuras tiks iesaistītas un izmantos aktivitāti.

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Pēc iesniegumu saņemšanas Attīstības nodaļa gatavo lēmumprojektu iesniegšanai Finanšu komitejā. Galīgo lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem deputāti domes sēdē.

Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegto informāciju un uzaicināt pretendentu uz pārrunām.

Pēc projekta apstiprināšanas pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda:

  • rekvizītus;
  • bankas konta datus;
  • pieprasīto līdzfinansējuma summu;
  • Tukuma novada domes lēmuma datumu, numuru, ar kuru piešķirts līdzfinansējums.

Kopā ar iesniegumu iesniedz apstiprinājumu (kopiju) par piešķirto finansējumu fonda un atbalsta programmas projektu konkursā, kurā norādītas projekta kopējās izmaksas un piešķirtais finansējums.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pēc visu dokumentu saņemšanas divu nedēļu laikā piešķirtais līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

Viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pašvaldībā jāiesniedz finanšu un projekta saturiskā atskaite par sasniegtajiem rezultātiem un darījumu, maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas. Ja projekta aktivitātes plānotas divu kalendāro gadu ietvaros vai līdzfinansējums netiek iztērēts kārtējā gada laikā, līdz 15. janvārim jāiesniedz iepriekšējā gada finansējuma izlietojuma starpatskaite.