Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem).

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu ģimenei (personai) piešķir ne ilgāk kā uz trīs vai sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.

Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina un piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. piekrišanu par datu apstrādi;
  3. darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  4. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  5. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  6. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  7. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu, mantošanas apliecību u.c.), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
  8. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Sociālais dienests, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu pabalstu.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam (apkure, ūdens uzsildīšana, ūdensapgāde, pārējie maksājumi apsaimniekotājam), citiem pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība, telekomunikācijas, utt.) un kurināmā piegādātājam vai uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.