Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošā mājsaimniecībā deklarētām personām ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Pabalstu piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus un, ja mājsaimniecība, krīzes situācijas dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu piešķir un izmaksā Tukuma novada pašvaldības sociālais dienests pēc mājsaimniecības sociālās situācijas un tās atbilstības krīzes situācijai izvērtēšanas.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu materiālo pabalstu krīzes situācijā, Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošās mājsaimniecības pārstāvis viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests” iesniegumu par materiālā pabalsta pieprasīšanu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par mājsaimniecības sociālo situāciju un tās atbilstību krīzes situācijai, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē atbalsta pieprasītāju.

Materiālo pabalstu krīzes situācijā, pēc sociālā darbinieka ieteikuma, var aizstāt ar pabalstu natūrā, sedzot izdevumus par mājsaimniecībai nepieciešamo preču vai pakalpojumu izdevumu segšanu sociālo funkcionēšanas spēju nodrošināšanai.

Psihosociālo palīdzību sniedz saskaņā ar sociālā darbinieka sniegto izvērtējumu.

Ja tiek konstatēts, ka mājsaimniecība atbilst sociālās palīdzības saņēmēja kritērijiem, bet iepriekš nav vērsusies pēc palīdzības, tiek izvērtēta iespēja piešķirt attiecīgu statusu, sociālās palīdzības pabalstus un atvieglojumus.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs, vai par pabalsta summu apmaksā preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai.