Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiek noteikts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu GMI pabalstu un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. piekrišanu par datu apstrādi;
  3. darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  4. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  5. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  6. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek ieskaitīts personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.