Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personām ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus.

Tukuma novadā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecībā esošai personai ir 60 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. februārim publicētās aktuālās ienākumu mediānas, kas noapaļots līdz veseliem euro. Pārējām mājsaimniecībā dzīvojošām personām maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis tiek aprēķināts piemērojot koeficientu 0,7 un noapaļojot līdz veseliem euro.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai noskaidrotu, vai mājsaimniecība atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. piekrišanu par datu apstrādi;
  3. darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  4. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  5. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  6. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmums par statusa piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas. Statusa pieprasītājs tiek informēts par pieņemto lēmumu.

Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam Sociālais dienests izsniedz izziņu.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu vai izziņu pieprasītājam izsniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

  • klātienē - valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pagastu pārvaldēs (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
  • pa pastu;
  • elektroniski – uz norādīto e-pastu vai e-adresē.