1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

  1. Noteikt principus un prasības Tukuma novada domes un tās izveidotās institūcijas un iestādes darbiniekiem personas datu apstrādē, kuru ievērošana nodrošinās mūsu iedzīvotāju, viņu likumisko pārstāvju, darbinieku un citu personu (turpmāk - Datu subjekti) tiesību ievērošanu un īstenošanu attiecībā uz likumīgu un godprātīgu datu apstrādi.
  2. Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”).
  3. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, pašvaldības interneta mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski u.tml.) un kādās pārziņa sistēmās (video, audio) tie tiek apstrādāti.
  4. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus pārzinim.
 2. Informācija par pārzini un tā kontaktinformācija

  1. Tukuma novada pašvaldība. Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, reģistrācijas Nr. 90000050975, Tālr. +371 63122231; +371 29288876, +371 80205111, epasts: pasts@tukums.lv;
  2. Pašvaldība rūpējas par Datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Datu subjekta tiesības, informācijas sabiedrības pakalpojumus, privātumu un datu apstrādes jomu.
 3. Personas datus apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskais pamats

  1. Līgumu ar pakalpojuma sniedzējiem/saņēmējiem administrēšana (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);
  2. Pašvaldības realizēto projektu un konkursu administrēšana, Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana (Regulas 6.panta 1.punkta b), c), e) apakšpunkts);
  3. Gādāt par iedzīvotāju izglītību (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  4. Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  5. Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  6. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  7. Bērnu un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība (Regulas 6.panta 1.punkta c), d), e) apakšpunkts);
  8. Nodevu un nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas administrēšana, Pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas administrēšana (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  9. Videonovērošana un audioieraksts (Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunkts). Noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu (dzīvības un veselības aizsardzību) (videonovērošana), tas ir,
   • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Datu subjekta vai trešās personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);
   • Pašvaldības leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar lietiskajiem pierādījumiem, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus);
   • Audioieraksts tiek veikts, lai aizsargātu Datu subjekta un Pašvaldības leģitīmo interešu nodrošināšanai, kā arī nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus). Audioieraksts var tikt veikts Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un Pašvaldības policijas transportlīdzekļos, dežūrdaļā un pie inspektoriem (pildot dienesta pienākumus).
  10. Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  11. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana (Regulas 6.panta 1.punkta b), c), e) apakšpunkts);
  12. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  13. Bērnu un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība (Regulas 6.panta 1.punkta c), d), e) apakšpunkts);
  14. Apliecinājumu izdarīšana un dokumentu projektu sagatavošana (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  15. Administratīvo pārkāpumu lietas (Regulas 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts);
  16. Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai (Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) apakšpunkts);
  17. Personāla atlases funkcijas nodrošināšanai (Regulas 6.panta 1.punkta a), b) apakšpunkts);
  18. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pašvaldība, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13.panta nosacījumus.
  19. Personas datu apstrāde notiek Pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās. Atsevišķos gadījumos citās vietās (piemēram, publiskos pasākumos ārpus telpām vai videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva zīme.
  20. Pašvaldība personas datu apstrādi veic manuāli (papīra formā), automatizēti (elektroniski) vai jaukti (abos minētajos veidos):
  21. manuāli – veicot personas datu apstrādi izmanto papīru, to uzglabā mapēs slēdzamos vai vaļējos plauktos, ievērojot normatīvajos aktos noteikto uzglabāšanas veidu;
  22. automatizēti – izmanto tehniskos resursus, piemēram, datorus, serverus, datorprogrammas, videokameras, u.c.
  23. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta, izņemot datu apstrādi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu.
 4. Kādus personas datus apstrādā Pašvaldība?

  1. Atkarībā no Datu subjekta iesniegtā iesnieguma satura (būtības), no izmantotajiem pašvaldības pakalpojumiem un vairākiem citiem faktoriem pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai Pašvaldībā apstrādā šādas personas datu kategorijas:
   • vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese u.c. identifikācijas un komunikācijas dati;
   • bankas dati (maksājumu veikšanai u.tml.);
   • personu apliecinošo dokumentu dati (apmeklētāja identificēšanai klātienē, līgumu noslēgšanai, maksājumu veikšanai u.tml.);
   • dzīvesvietas adrese (deklarējot dzīvesvietu u.c.);
   • ģimenes stāvokļa dati (reģistrējot laulību, bērna piedzimšanas faktu u.tml.);
   • veselības dati (bērnu veselības dati izglītības iestādēs, obligātajās veselības pārbaudēs u.c. dokumentos, atbilstoši normatīvajiem aktiem);
   • ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (nodokļu atvieglinājumu piemērošanai u.tml.);
   • ziņas par ienākumiem, ģimenes sastāvu, īpašumiem (pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas tiesību izvērtēšanai), ģimenes apstākļu analīze (bāriņtiesas funkciju veikšanai);
   • dati, kurus Datu subjekts pats paziņo Pašvaldībai;
   • fotogrāfijas un videoieraksti no pašvaldības organizētajiem u.c. publiskiem pasākumiem (sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību);
   • u.c. personas dati, atkarībā no Datu subjekta pieejamā pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) pakalpojuma veida vai pašvaldībā saņemtā iesnieguma satura (būtības).
  2. Videonovērošana un audioieraksts. Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pašvaldībā un tās iestādes telpās vai tās novietņu teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kā arī balss, kad tā ir apmeklējusi telpas un/vai teritoriju. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur Datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu - ģērbtuvēs, sanitārajos mezglos, atpūtas zonās, u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, Pašvaldības iestāžu ieejām/izejām, transportlīdzekļiem, stāvlaukumiem, iebraukšanas/izbraukšanas vietām un cilvēku plūsmu Pašvaldības iestāžu novietņu teritorijā un sabiedriskās vietās.
  3. Personāla atlases funkcijas nodrošināšanai. Personāla atlases vajadzībām uz vakanto amatu vai atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem, darba līgumu slēgšanai un izpildei, darbinieku lietu izveidošanai, darba novērtēšanai, sociālo labumu un atvaļinājumu piešķiršanai, disciplinārlietu izmeklēšanai un profesionālās kvalifikācijas pilnveides nodrošināšanai.
  4. Pašvaldības domes sēdes audioieraksts mājaslapā. Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, pašvaldība domes sēžu laikā tiek veikts audioieraksts, un vēlāk tie ir pieejami Pašvaldības mājaslapā. Veiktajos audio ierakstos tiek fiksētas publiskas personas, t.i., deputāti un pašvaldības darbinieki, kā arī uz sēdi uzaicinātās personas, kad tās sēdē runā un debatē.
  5. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto Datu subjekta datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot Pašvaldības interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot Datu subjektam mājaslapas izmantošanas iespējas. Apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas.
  6. Pašvaldība mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pašvaldība nenes atbildību.
 5. Kāds ir personas datu apstrādes laikposms?

  1. Pašvaldība, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
   • Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
   • Kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pašvaldības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
   • Videonovērošana un audioieraksti tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz 2 nedēļas , ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pašvaldībai nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
   • Pretendentu personas dati tiks uzglabāti četrus mēnešus pēc atlases procesa beigām vai var tikts saglabāts līdz Pašvaldības tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
  2. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.
 6. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

  1. Pašvaldībai ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
   • Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām, citām publiskām personām (valsts un pašvaldību iestādēm) vai pašvaldības procesus pārraugošās institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem;
   • Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju;
   • 39.3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
   • 39.4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pašvaldības likumīgās intereses.
   • 39.5. Pašvaldības un tās izveidotās institūcijas un iestādes darbinieki un Pašvaldības nolīgtie datu apstrādātāji.
  2. Pašvaldība izsniegs personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.
  3. Atsevišķos gadījumos, ar attiecīgā Datu subjekta piekrišanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pašvaldība var nodot datus trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) vīzu noformēšanai, konkursu, pasākumu pieteikumos.
 7. Datu subjekta tiesības

  1. Pieprasīt Pašvaldībai piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pašvaldības rīcībā, kādiem nolūkiem Pašvaldība apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pašvaldībai šādu informāciju sniegt (piemēram, Pašvaldība nevar sniegt datu subjektam informāciju par attiecīgām izmeklēšanas iestādēm, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
  2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pašvaldības rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
  3. Pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), ja nepastāv cits tiesisks pamats to apstrādei.
  4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:
   • Lai Pašvaldība aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
   • Lai aizsargātu Pašvaldības īpašumu;
   • Lai Pašvaldība vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
  5. Arhivēšanas nolūkos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.
  6. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē rakstiski, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
  7. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
  8. Vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi.
  9. Pašvaldība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
  10. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
   • Rakstveida formā klātienē Pašvaldības telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
   • Elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis;
   • Izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu.
  11. Vienlaicīgi, Pašvaldība saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
  12. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
  13. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pašvaldība pārliecinās par personas identitāti un izvērtē pieprasījumu.
 8. Personas datu aizsardzība

  1. Pašvaldība aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pašvaldībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • regulāru risku novērtējumu veikšanu un risku mazināšanas plāna īstenošanu;
   • drošības auditu veikšanu;
   • personāla informēšanu un apmācību;
   • datu rezerves kopiju veidošanu;
   • fiziskās apsardzes nodrošināšanu;
   • ugunsmūri;
   • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu izmantošanu;
   • servisu monitoringa rīku izmantošanu;
   • atbilstošu datu nesēju iznīcināšanu;
   • datu pārraides tīkla dublēšanu;
   • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
  2. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pašvaldība paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pašvaldības mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.
 9. Citi noteikumi

  1. Politika ir publiski pieejama internetā Pašvaldības mājaslapā https://Tukums.lv/ un Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
  2. Pašvaldībai ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju mājaslapā.
  3. Gadījumā, ja Politikā tiks izdarīti grozījumi, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas var iegūt, sazinoties ar Pašvaldību.