Foto

Tukuma novada dome 2022.gada 23.februārī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Liepkalniņi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.3, 14§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, paredzēt zemes vienības sadalīšanu vairākās apbūves vienībās, risināt nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2022.gada 14.marta līdz 2022.gada 11.aprīlim

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv, laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022.gada28.martā plkst. 17.30 ZOOM platformā, saite uz zoom: https://zoom.us/j/99487442002?pwd=S1ZKSDhMVTVTbC9RdkJyYzNpY1E2Zz09

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Tukuma novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20168

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar detālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam sazināties pa telefonu 25426889 vai rakstīt e-pastā: inga.tramdaha@tukums.lv (Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Tukuma novada pašvaldībā (adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): pasts@tukums.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Tukuma novada pašvaldībā, tālr. 25426889, teritorijas plānotāja Inga Tramdaha.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.