Publiskās apspriedes
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras uzsākšanu

my new infograp 327342236
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: vistu novietņu kompleksa izveide Tukuma novada, Jaunsātu pagastā.

Ierosinātājs: SIA „GALLUSMAN” (reģ.Nr.40103895261, adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052).

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, nekustamā īpašuma „Karjeras” (kadastra Nr. 90580020066) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 90580050036 un 90580020066.

Informācija par IVN procedūras nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja 09.10.2018. lēmums Nr. 5-02/11 par IVN procedūras piemērošanu.

Darbības apraksts: vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide līdz 8milj.putnu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, 9 jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī 9 graudu torņi. Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija. Precīzas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī atbilstība vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 2018. gada 6. novembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045; tālrunis 67321173, fakss 67321049; www.vpvb.gov.lv.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: plānotās darbības sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Jaunsātu pagasta tautas namā, Abavniekos, Jaunsātu pag., Tukuma nov.

Ar plānotās darbības informāciju var iepazīties: Tukuma novada domē (adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00), Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā (adrese: Jaunsātu pagastā, LV-3128, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 15:00) un sagatavotāja (AS “VentEko”) tīmekļa vietnē – www.venteko.lv sadaļā “Aktuāli”

Iepazīties ar paredzēto darbību aprakstu šeit.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums