Publiskās apspriedes
Paziņojums

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji”, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” 12,012 ha platībā Tukuma novada Slampes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cērpji”, reģistrācijas numurs 40103844000.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Cērpji” (kadastra Nr. 9080 003 0072), Slampes pagasts, Tukuma novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 23. oktobra lēmums Nr. 5-01/980.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “55M”

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties: sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 28.jūlija līdz 26.augustam. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un kopsavilkumu var iepazīties:

  • Tukuma novada pašvaldības Slampes pagasta bibliotēkā (“Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119) darba laikā un tīmekļa vietnē www.tukums.lv,
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cērpji” tīmekļa vietnē www.cerpji.com (tālr.25142421)

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta: neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 09. līdz 13.augustam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: marites55@inbox.lv.

Ar video prezentāciju no 2021.gada 9.augusta plkst.10.00 līdz 13.augustam varēs iepazīties interneta vietnē - https://www.tukums.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu. Tiešsaistes videokonference (neklātienes sanāksme) notiks 11.augustā 10.00 platformā “Google meet” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Pieejas saite tiks publicēta mājaslapā www.cerpji.com 11.augustā plkst. 9.30.

Saite uz videokonferenci

Neklātienes apspriešanas laikā var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: marites55@inbox.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.cerpji.com.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 26.augustam:

  • SIA “Cērpji” (Tērbatas iela 6/8 – 20, Rīga, LV-1050), e-pasts: cerpji@gmail.com;
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paziņojums publicēts laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 2021.gada 27.jūlija numurā.