Foto

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai

 1. Paredzētā darbībaderīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts-grants atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas”.
 2. Paredzētās darbības vietanekustamā īpašuma “Folkmaņi” (kadastra Nr. 9080 003 0049) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9080 003 0158, Slampes pagastā, Tukuma novadā.
 3. IerosinātājsSIA “Z AGRO”, reģ.nr.40203261942, juridiskā adrese: "Folkmaņi", Slampes pag., Tukuma nov.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 05.05.2022. lēmumu Nr.AP22SI0038.
 5. Paredzētās darbības aprakstsatradnēs “Folkmaņi” un “Kraujas” paredzēts iegūt derīgos izrakteņus smilti un granti. Plānotā atradnes platība ir apmēram 8,682 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa pašvaldības autoceļu “Veckaļvas–Aizas–autoceļš Rīga–Ventspils”
 6. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no  2022.gada 9.jūlija līdz 10.augustam. Papildus informācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 9.jūliju tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuāli un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.
 7. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2022.gada 18.jūlijā, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuāli un Tukuma novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.
 8. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.
 9. Sabiedrība priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2022.gada 10.augustam.
 10. Informācija par paredzēto darbību pieejama:
 • - Tukuma novada domes Komunālajā nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona – Vides pārvaldības speciālists Ēvalds Rundāns, tālr. 25661295, e-pasts: evalds.rundans@tukums.lv);
 • - SIA “Z AGRO” pilnvarotās personas – SIA “Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuāli.