Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, apdzīvotām vietām – pilsētām, ciemiem).

Šī tematiskā plānojuma izstrādes uzdevumi ir:

  • izvērtēt esošo pilsētu, ciemu un mazciemu robežas un statusu;
  • sniegt priekšlikumus esošo pilsētu, ciemu un mazciemu robežu izmaiņām;
  • noteikt esošo pilsētu un ciemu robežas un statusu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 30. augusta līdz 20. septembrim.

Ar tematiskā plānojuma izstrādes materiāliem iespējams iepazīties Tukuma novada pašvaldības administrācijā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā "Attīstība" -"Attīstības plānošanas dokumenti" un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz dokumentiem šeit.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

2023. gada 19. septembrī plkst.18.00 Tukuma novada pašvaldībā, Konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā,  Tukuma novadā, kā arī tiešsaistes platformā Zoom – saite, lai pieslēgtos ej.uz/apdzīvojuma_apspriešana

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par tematisko plānojumu iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tālr. +371 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv vai SIA "Reģionālie projekti" projektu vadītāja Laine Šildere, tālr. +371 29385358, e-pasts: laine.sildere@rp.lv).

Atsevišķi Tematiskā plānojuma risinājumi tiks integrēti teritorijas plānojumā, tādā veidā padarot tos saistošus. Paralēli notiek teritorijas plānojuma izstrāde, kuram publiskā apspriešana plānota 2024. gada sākumā.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • pa e-pastu sūtot uz pasts@tukums.lv,  parakstot ar elektronisko parakstu;
  • elektroniski portālā www.geolatvija.lv ;
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 20.09.2023.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101.
  • klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.