ML Tukums.1. Large Medium

Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu (turpmāk – Attīstības plānošanas dokumenti). Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2042. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Tukuma novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Savukārt Tukuma novada attīstības programma 2022.–2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Tukuma novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Ar Tukuma novada Domes 27.10.2021. lēmumu prot.Nr.21, 2.§. “Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un lēmumu prot.Nr.21, 3.§. “Par Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” attīstības plānošanas dokumentu projekts ir nodots publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2021. gada 4. novembra līdz 2021. gada 3. decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti elektroniski var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentu projektu:

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2021. gada 3. decembrim:

  • Ievietojot pasta kastē pie Tukuma novada pašvaldības (Talsu iela 4, Tukums);
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;
  • Elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@tukums.lv;
  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā: https://geolatvija.lv/ sākot no 2021. gada 4.novembra.

Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai var izmantot šim mērķim sagatavotu formu.

Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas sabiedriskās apspriedes, kurās pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot jautājumus un atsauksmes par Attīstības plānošanas dokumentu projektiem. Sabiedriskā  apspriede notiks tiešsaistē:

  • 2021. gada 24. novembrī plkst. 18.00,
  • 2021. gada 25. novembrī plkst. 10.00.

Saite uz sanāksmēm:

https://zoom.us/j/95319796972?pwd=MHFCdDVLZTkxRjl0ME1JZVVuOERrdz09#success

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Sanāksmes tiks translētas Tukuma novada pašvaldības Facebook kontā.

Ja ir kādi jautājumi par Attīstības plānošanas dokumentiem vai to publiskās apspriešanas procesu, lūdzam vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Daces Zvagules, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas, tālr. 28339932, e-pasts: dace.zvagule@tukums.lv.

Attīstības plānošanas dokumentus izstrādāja Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” un SIA “Konsorts”.