Nr.p.k. Nosaukums Juridiskā adrese Kopējais kapitālsabiedrības pamatkapitāls, EUR Pašvaldības līdzdalība
1. SIA "Tukuma ūdens" Pasta iela 29, Tukums, LV-3101                  7 994 818   100%
2. SIA "Tukuma slimnīca" Raudas iela 8, Tukums, LV-3101                  4 879 225   62.10%
3. SIA "Komunālserviss TILDe" Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139                  2 447 930   100%
4. SIA "Tukuma siltums" Asteru iela 6, Tukums, LV-3101                  2 010 667   100%
5. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101                  1 252 754   35.42%
6. PSIA "Tukuma ledus halle" Stadiona iela 3, Tukums, LV-3101                   440 615   100%
7. Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Pūre 18", Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124                   55 255   37.29%
8. SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" Irlavas SK slimnīca, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137                   37 013   100%

Deleģēšanas līgums:

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens"
Juridiskā adrese Pasta iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pamatkapitāls  7 994 818 EUR 
Pašvaldības līdzdalība 100%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 27.02.2021 lēmums (prot.Nr.2, 6.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021.-2025. gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Tukuma ūdens” 
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam Nodrošināt pastāvīgu, kvalitatīvu un pieejamu ūdenssaimniecības sistēmas un pakalpojumu pieejamību, nodrošinot sabiedrības veselību un pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi Tukuma pilsētā.
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Tukuma ūdens" 2020. gada pārskats SIA "Tukuma ūdens" 2020. gada pārskats (atvērt šeit)
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 462 336 EUR
Pašvaldības budžetā - 1 583 EUR
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Tukuma ūdens" Nav
Ziņas par SIA "Tukuma ūdens" reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://www.tukumaudens.lv/
e-pasts info@tukumaudens.lv
Valdes loceklis Ainārs Feldmanis, tālrunis 63107075

 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
Juridiskā adrese Irlavas SK slimnīca, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Pamatkapitāls 37 013 EUR
Pašvaldības līdzdalība 100%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 30.09.2020. lēmums (prot.Nr.22, 15.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2020.-2025. gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2020.-2025. gadam Nodrošināt pastāvīgus, kvalitatīvus un pieejamus stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības pēc kompleksa veselības aprūpes un pieaugušo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas aprūpes pakalpojuma.
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2020. gada pārskats SIA  "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2020. gada pārskats 
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 137 457 EUR
Pašvaldības budžetā - nav veiktas iemaksas
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" Nav
Ziņas par SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://www.irlavasslimnica.eu/
e-pasts irlavas_slimn@tukums.parks.lv
Valdes loceklis Kaspars Kārkliņš, tālrunis 26484446

 

 

2020.gada 9.jūlija SIA “Tukuma slimnīca” dalībnieku sapulcē par SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekli no 2020.gada 17.jūlija uz pieciem gadiem – līdz 2025.gada 16.jūlijam – atkārtoti ievēlēta Dzintra Rabkeviča.

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
Juridiskā adrese Raudas iela 8, Tukums, LV-3101
Pamatkapitāls 4 879 225 EUR
Pašvaldības līdzdalība 62.10%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 29.07.2020 lēmums (prot.Nr.18, 24.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2020.-2025. gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” 
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2020.-2025. gadam 1. Nodrošināt pastāvīgus, kvalitatīvus un pieejamus neatliekamās medicīniskās palīdzības, stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības pēc kompleksa veselības aprūpes pakalpojuma, kā arī ņemot vērā sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju un mazāk apdzīvoto teritoriju iedzīvotāju iespējas.
2. Nodrošināt pastāvīgu, kvalitatīvu un pieejamu sociālās aprūpes pakalpojumu personām, kuras saņem SIA “Tukuma slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības, stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Tukuma slimnīca" 2020. gada pārskats SIA  "Tukuma slimnīca" 2020. gada pārskats 
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 1 849 462 EUR
Pašvaldības budžetā - 310 EUR
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Tukuma slimnīca" Nav
Ziņas par SIA "Tukuma slimnīca"reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://tukslim.lv/
e-pasts tukuma.slimnica@apollo.lv
Valdes loceklis Dzintra Rabkeviča, tālrunis 63125458

 

Deleģēšanas līgums:

Kapitālsabiedrības nosaukums Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"
Juridiskā adrese Stadiona iela 3, Tukums, LV-3101
Pamatkapitāls 440 615 EUR
Pašvaldības līdzdalība 100%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 24.02.2021. lēmums (prot.Nr.4, 1.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021.-2025. gadam noteikšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam Kvalitatīvas un pieejamas sporta infrastruktūras (sporta bāzes) pastāvīga un nepārtraukta nodrošināšana, attīstīšana un uzturēšana, veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana, radot nepieciešamo vidi un kompleksus pakalpojumus pārdomātas un sportista vecumam, veselībai un uzstādītajiem mērķiem atbilstošas sporta izglītības, veselības veicināšanas, profesionalitātes attīstībai.
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
PSIA "Tukuma ledus halle" 2020. gada pārskats PSIA "Tukuma ledus halle" 2020. gada pārskats
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 112 392 EUR
Pašvaldības budžetā - 934 EUR
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu PSIA "Tukuma ledus halle" Nav
Ziņas par PSIA "Tukuma ledus halle" reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://www.tlh.lv/lv/
e-pasts   tlh@tlh.lv
Valdes loceklis Modris Liepiņš, tālrunis 26635775

 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""
Juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101
Pamatkapitāls 1 252 745 EUR
Pašvaldības līdzdalība 35.42%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes līdzdalības izvērtējums atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta prasībām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" tiks izstrādāts 2021. gadā.
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2016.-2020. gadam Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Piejūras AAR teritorijā tādā veidā, lai: 1) atkritumu radītāji būtu nodrošināti ar kvalitatīvu, savlaicīgi sniegtu, vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu;
2) nodrošināt pilnu spektru ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto pakalpojumu sniegšanu;
3) tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti;
4) tiktu īstenoti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentos paredzētie pasākumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu;
5) SIA “AAS Piejūra” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģijas visos atkritumu apsaimniekošanas posmos;
6) sniegto pakalpojumu izmaksas būt samērojamas ar atkritumu radītāju maksātspēju;
7) tiktu veicināta atkritumu radītāju un citu iesaistīto pušu vides apziņas paaugstināšana un izpratnes veidošana par atkritumu apsaimniekošanas radīto ietekmi uz vidi un šīs ietekmes samazināšanas iespējām
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam Nav apstiprināts
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" 2020. gada pārskats SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" 2020. gada pārskats 
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 1 906 666 EUR
Pašvaldības budžetā - 7 100 EUR
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" Nav
Ziņas par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://piejuraatkritumi.lv/
e-pasts piejura@tukums.lv
Valdes loceklis Ēriks Zaporožecs, tālrunis 25608786

 

Ar SIA “Tukuma siltums” 2020.gada 23.jūlija dalībnieku sapulces lēmumu (lēmums Nr.10) par SIA “Tukuma siltums” valdes locekli no 2020.gada 8.augusta uz pieciem gadiem – līdz 2025.gada 7.augustam – atkārtoti ievēlēts Gundars Kūla.

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums"
Juridiskā adrese Asteru iela 6, Tukums, LV-3101
Pamatkapitāls 2 010 667 EUR
Pašvaldības līdzdalība 100%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 25.11.2020. lēmums (prot.Nr.25, 6.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021.-2025. gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums” 
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā.
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Tukuma siltums" 2020. gada pārskats SIA "Tukuma siltums" 2020. gada pārskats 
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 290 165 EUR
Pašvaldības budžetā - 1 025 EUR
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Tukuma siltums" Nav
Ziņas par SIA "Tukuma siltums" reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne www.tukumasiltums.lv
e-pasts siltums@tukums.parks.lv
Valdes loceklis Gundars Kūla, tālrunis 29110365

Delegēšanas līgums:

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunālserviss TILDe"
Juridiskā adrese Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Pamatkapitāls 2 447 930 EUR
Pašvaldības līdzdalība 100%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes 28.10.2020. lēmums (prot.Nr.24, 1.§.) Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021.-2025. gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” 
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam 1. nodrošināt pastāvīgu, kvalitatīvu un pieejamu ūdenssaimniecības sistēmas un pakalpojumu pieejamību, nodrošinot sabiedrības veselības un pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi;
2. nodrošināt daudzdzīvokļu namu īpašniekiem pastāvīgu, drošu, pieejamu un uzticamu pārvaldīšanas pakalpojumu, tostarp novēršot tirgus nepilnības;
3. nodrošināt Pašvaldības uzdevumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu, atbilstošu un pieejamu dzīvojamo platību Tukuma novada Tumes, Degoles, Zentenes, Sēmes, Slampes, Džūkstes, Irlavas, Lestenes, Pūres un Jaunsātu pagasta administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, vides kultūrvēsturiskā mantojuma, estētiskās vērtības saglabāšanu un attīstību;
4. attīstīt nekustamā īpašuma J.Raiņa ielā 7/69, Tukumā (Tukuma tirgus), pārvaldību, nodrošinot pastāvīgu, kvalitatīvu, pieejamu, drošu tirgus kā publiskās lietas izmantošanu, veicinot komercdarbības iespējas maziem un vidējiem komersantiem, veicinot nacionālās tradīcijas;
5. nodrošināt pastāvīgu, kvalitatīvu un pieejamu parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošu teritoriju un zaļo zonu uzturēšanu un sakopšanu, Pašvaldībai piederošo kapsētu uzturēšanu, ielu uzturēšanu un ielu remontdarbu veikšanu, kā arī satiksmes drošības pasākumu organizēšanu, nodrošinot vides tīrību, sanitāro tīrību, vides un veselības aizsardzību, pilsētvides uzturēšanu Tukuma novada Tumes, Degoles, Zentenes, Sēmes, Slampes, Džūkstes, Irlavas, Lestenes, Pūres un Jaunsātu pagasta administratīvajās teritorijās.
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
SIA "Komunālserviss TILDe" 2020. gada pārskats SIA "Komunālserviss TILDe" 2020. gada pārskats
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 109 614 EUR
Pašvaldības budžetā - nav veiktas iemaksas
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA "Komunālserviss TILDe" Nav
Ziņas par SIA "Komunālserviss TILDe" reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne https://www.k-tilde.lv/
e-pasts info@k-tilde.lv
Valdes loceklis Valdis Mitenbergs, tālrunis 23559310
Kapitālsabiedrības nosaukums Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Juridiskā adrese "Pūre 18", Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Pamatkapitāls 55 255 EUR
Pašvaldības līdzdalība 37.29%
Līdzdalības atbilstība Tukuma novada domes līdzdalības izvērtējums atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta prasībām Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā tiks apstiprināts 2021. gadā.
Vispārējais stratēģiskais mērķis 2021.-2025. gadam Nav noteikts
Līdzdalība citās sabiedrībās Nav
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības 2020. gada pārskats Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības 2020. gada pārskats 
Izmaksātās dividendes Nav
2020. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos Valsts budžetā - 8 822 EUR
Pašvaldības budžetā - nav veiktas iemaksas
Ziņas par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā Nav
Ziņas par Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības reorganizāciju vai pārveidi Nav
Tīmekļa vietne http://www.pureskks.lv/ 
e-pasts pureskks@inbox.lv
Valdes loceklis Edmunds Grīnbergs, Silvija Rabkēviča, Solvita Emsiņa